یک محقق داده بر تغییرات آب و هوا تأثیر می گذارد


CO را مورد بررسی قرار دهید2 و انتشار گازهای گلخانه ای

انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای – یکی از عوامل اصلی تغییرات آب و هوایی است.

در محققان داده CO2 و GHG ما می توانید مقایسه ای از انتشار گازهای گلخانه ای را از سراسر جهان مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید