5.5 میلیون نفر به دلیل اوکراین گریخته‌اندگروه ملل روز دوشنبه معرفی شد کدام ممکن است تاکنون 5.5 میلیون نفر به دلیل اوکراین به عنوان یک نتیجه درگیری {در این} ملت گریخته‌اند.