5 رویکرد شگفت آور سرراست برای سوزاندن انرژی اضافه شده به دلیل محل اقامت

برای سوزاندن انرژی مورد نیاز نباید باشد به تجهیزات گلف بروید و حتی بیرون از در بروید. در حقیقت، می توانید داشته باشید می توانید تمام انرژی هایی را که می روید در داخل محل اقامت شخصی از بین ببرید.

چون آن است آگاه شد، در داخل همین جا 5 رویکرد شگفت آور سرراست ممکن است وجود داشته باشد که خواهید داشت با استفاده از {راحتی} در داخل محل اقامت شخصی انرژی از بین ببرید.

به محض {بیدار} شدن به دلیل خواب سرزنده شوید

منصفانه راهی که در آن سرراست برای کنار هم قرار دادن کردن بدن ما برای روز اینجا است کدام ممکن است فوری پس به دلیل {بیدار} شدن به دلیل خواب کمی فقط فعالیت های ورزشی کنید.

این ممکن است لانژ، اسکات، استرس و حتی راهی که در آن جابجایی در داخل محل باشد یا نباشد. به ساده 10 {دقیقه} وقت بگذارید به همان اندازه {حرکت} کنید!

ضربان مرکز شخصی را بهبود دهید

اگر ضربان مرکز شخصی را چندین موارد در کل روز بهبود دهید، می توانید 200-400 انرژی از بین ببرید.

در واقع انواع انرژی هایی کدام ممکن است می سوزانید به سبک فعالیتی کدام ممکن است مشارکت در می دهید تعیین می شود.

منصفانه راهی که در آن سرراست برای تقویت کردن ضربان مرکز اینجا است کدام ممکن است به مدت زمان 30 ثانیه در داخل محل شخصی دوید. 60 ثانیه شل شدن کنید، سپس تکرار کنید.

این فضا را 6 موارد تکرار کنید.

سرراست به نظر می رسد مانند است، با این وجود اینطور نباید باشد!

روال تمرین اینتروال را در داخل وقفه های تبلیغاتی مشارکت در دهید

اگر نیاز دارید کمتر از انرژی را در داخل همانقدر کم زمان از بین ببرید، روال تمرین اینتروال یکی از ساده ترین راه ها است.

دفعه بعد کدام ممکن است ابزار تلویزیونی {مورد علاقه} شخصی را تماشا می کنید، در کل {هر} وقفه تبلیغاتی برای شل شدن {برنامه ریزی} کنید.

فواصل روال تمرین نیاز به را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر هستند.

مناسبت‌های فوق العاده دویدن همراه خود کمتر از سرعتی کدام ممکن است می‌توانید روی تردمیل هر دو مشارکت در هرچه اصولاً فشارهای فشاری در کل شل شدن تبلیغاتی است.

به ما اعتقاد کنید، اگر روال تمرین اینتروال را در کل شل شدن های تبلیغاتی مشارکت در دهید، منصفانه مشاهده {کشنده} خواهید داشت.

محل اقامت شخصی را سرماخوردگی حفظ کنید

مطمئنا، تحقیق آرم دانش اند کدام ممکن است سرماخوردگی حفظ محل اقامت ممکن است به میزان قابل توجهی انواع انرژی هایی را تخصصی ایجاد می کند اندازه روز می سوزانید بهبود دهد.

در حقیقت، منصفانه جو سرماخوردگی ممکن است کمک به شما به همان اندازه 40 شانس چربی ها بیشتری از بین ببرید.

هنگام تماشای {تلویزیون} روی پایین بنشینید

حلقه دار کننده به نظر می رسد مانند است با این وجود واقعاً کار می کند …

وقتی روی پایین می نشینید، بدن ما می توانید داشته باشید مجبور است به دلیل گروه های عضلانی بیشتری استفاده بیشتر از تنبل به همان اندازه می توانید داشته باشید را در داخل سناریو عمودی نگه دارد.

ممکن است حتی هنگام روبرو شدن به دلیل گروه های عضلانی بیشتری استفاده بیشتر از خواهید کرد.

حرکت آسان به کارگیری گروه های عضلانی اصولاً باعث می تواند انرژی بیشتری در کل روز از بین ببرید.

{در حالی که} این 5 تاکتیک شدید آسان ظاهر می شوند، با این وجود شدید کارآمد نیز هستند.

قرار است به آنها بروند را بررسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر شخصی را همراه خود ما در میان بسیاری بگذارید.

به دلیل اینکه چقدر انرژی اضافه شده در کل روز می سوزانید شگفت زده خواهید شد.