5 چه چیزی مسئول چه چیزی بود برای اینکه چرا همراه خود رژیم کتوژنیک بار کم نمی کنید

هنگامی تا زمانی که شما می توانید در داخل کتوز هستید، بدن ما بدست آورده اید چربی ها را می سوزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن قرار است برای قدرت به سبک ای محیط زیست استفاده می کند از. این معنی رژیم کتو را به {انتخابی} نهایی برای افرادی که می خواهند {راهی} ساده برای ریختن پوند هستند بازسازی می تنبل. با این وجود، اگر به همین دلیل این رژیم پیروی می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار کم نمی کنید، بیش از احتمال دچار کتوز نیستید. در داخل {زیر} تعدادی از توضیحات رایج ریختن پوند در داخل رژیم کتوژنیک در رها می شود.

1. نرسیدن به کتوز

به طور سنتی، اکثر افرادی که رژیم کتو دارند بار کم {نمی کنند} در نتیجه به کتوز نمی رسند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چیزی مسئول چه چیزی بود اینکه قرار است به آنها بروند به کتوز نمی رسند اینجا است کدام ممکن است خوردن کربوهیدرات شخصی را به مقیاس عقب نمی دهند. به آموزش داده شده است متخصصان، خوردن کربوهیدرات بدست آورده اید نیاز به تنها واقعی 5 به همان اندازه 10 شانس انرژی دریافتی بدست آورده اید باشد یا نباشد.

اکثر رژیم های کتو به رژیم های غذایی خواستن دارند کدام ممکن است کمتر از 20 خوب و دنج کربوهیدرات در داخل روز به مقیاس عقب دهند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به همین دلیل است} کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این نتوانند چربی ها بسوزانند. بدست آورده اید می توانید خوب تجهیزات نگاهی به خودساخته بخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل نوارهای نگاهی به بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه بفهمید ادرار بدست آورده اید تشکیل کتون است هر دو خیر. اگر نتیجه نهایی آزمایش خوش بینانه باشد یا نباشد، بدست آورده اید در داخل کتوز هستید.

2. خوردن تعداد زیاد پروتئین

اکثر رژیم های کم کربوهیدرات مقداری پروتئین را تایید شده می دانند. اگر در نظر گرفته شده می کنید رژیم کتو به 1 برنامه غذایی همراه خود پروتئین نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کربوهیدرات ردیابی دارد، نیاز به یک بار دیگر در نظر گرفته شده کنید. چالش اینجا است کدام ممکن است بیشتر اینها برنامه غذایی ممکن است علاوه بر این به بدست آورده اید در داخل موفقیت در کتوز پشتیبانی نکند در نتیجه بدن ما بدست آورده اید {نمی تواند} {مقدار} مقدار بیش از حد از پروتئین را برای بدست آمده آمینو اسیدها تجزیه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اسیدهای آمینه را به قند بازسازی تنبل.

هنگامی کدام ممکن است رژیم کتو دارید، انرژی شخصی را به همین دلیل چربی ها بدست آمده می کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها نیاز به کمتر از 55 شانس انرژی دریافتی بدست آورده اید باشد یا نباشد.

3. مصرف کردن مقدار بیش از حد کربوهیدرات مناسب

هنگام رژیم کتو می توانید سبک ها کربوهیدرات ها مشابه با لبنیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل را خوردن کنید. به طور سنتی، این وعده های غذایی سرشار به همین دلیل چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی هستند. متعاقباً، قرار است به آنها بروند می توانند خوب تقویت می کند نهایی برای برنامه غذایی بدست آورده اید باشند. با این وجود مسئله اینجا است کدام ممکن است کربوهیدرات در داخل قرار است به آنها بروند ممکن است وجود داشته باشد.

متعاقباً، خوردن تعداد زیاد این وعده های غذایی مفهوم خوبی نباید باشد. نادیده کلاچ این واقع مفید مانع شدن به همین دلیل نگه داشتن کتوز می تواند.

4. مصرف کردن مالتیتول

معمولاً الکل های قند برای افرادی که رژیم کتو دارند دقیق است. قرار است به آنها بروند شیرینی فراهم کردن می دهند با این وجود انواع کربوهیدرات ها را در داخل بدن ما بدست آورده اید بهبود نمی دهند. با این وجود مهم خواهد بود کدام ممکن است هوشیار باشید کدام ممکن است تعدادی از سبک ها الکل ها تشکیل کربوهیدرات هستند.

به عنوان تصویر، مالتیتول فرم است این برنامه غذایی کم کربوهیدرات تایید شده نباید باشد. توسط می آید فنی، قند GI پایینی دارد با این وجود بر مرحله قند خون بدست آورده اید {تأثیر} می گذارد. متعاقباً، ممکن است علاوه بر این به همین دلیل دسترسی به کتوزیس توقف تنبل.

5. خوردن مقدار بیش از حد از انرژی

اگر انرژی بیشتری نسبت به انرژی کدام ممکن است می سوزانید بخورید، {نمی توانید} آن قرار است کیلو اضافه شده را به همین دلیل انگشت بدهید. حقیقت این است، اگر انرژی زیادی خوردن کنید، علی رغم این واقعیت که به کتوزیس رسیده باشید، ممکن است علاوه بر این چربی ها اضافه کنید.

غذاهایی کدام ممکن است تشکیل مقدار بیش از حد چربی ها هستند مقایسه شده است همراه خود غذاهایی کدام ممکن است سرشار به همین دلیل پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات هستند انرژی بیشتری دارند. متعاقباً، مهم خواهد بود کدام ممکن است انرژی مصرفی هر روز شخصی را مدیریت کنید. اگر به 1 برنامه غذایی متعادل پایبند باشید، ممکن است علاوه بر این به {اهداف} شخصی برسید.

متعاقباً، این قبلی چه چیزی مسئول چه چیزی بود است کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این نتوانید همراه خود رژیم کتو بار کم کنید.