3 علت غالب برای عدم مشارکت در لیپوساکشن

در داخل تئوری، لیپوساکشن مهم به نظر می رسد مانند است: می توانید داشته باشید به مطب دکتر می روید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدتی} بعد همراه خود چربی ها خیلی کمتر بدن ما بیرون از در می آیید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید کردن به لیپوساکشن در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل {عکس}‌ها این تصور را به وجود می‌آورد کدام ممکن است باشد که می تواند یک باشد بهترین راه رفع به زودی برای تمام مسائل بدن ما می توانید داشته باشید است. حقیقت این است، لیپوساکشن 9 به زودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 سرراست. باشد که می تواند یک باشد رویکرد انتقادی همراه خود زمان بهتر شدن قابل مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض ناخوشایند احتمالاً انتقادی است. اگرچه ممکن است علاوه بر این برای برخی اشخاص حقیقی انتخاب خوبی باشد یا نباشد، با این وجود توضیحات زیادی برای عدم مشارکت در لیپوساکشن ممکن است وجود داشته باشد.

1. باشد که می تواند یک باشد بهترین راه رفع ریختن وزن نباید باشد. مطمئناً یکی غیر زمینی ترین خیال ها با توجه به لیپوساکشن اینجا است کدام ممکن است نرم افزار خوبی برای ریختن وزن است. واقعیت اینجا است کدام ممکن است حقیقت این است برای کسانی که {اضافه وزن} دارند هر دو اضافه وزن هستند کارآمد نمی شود. {افرادی که} بار نهایی شخصی را دارند با این وجود منصفانه هر دو 2 سطح مشکل دارند کدام ممکن است فقط همراه خود برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی به همین دلیل بین نمی توسعه بهترین است به همین دلیل آن خواهد شد استفاده بیشتر از کنند. علت؟ {نتایج} لیپوساکشن روی منافذ و پوست جذاب بالاتر به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی دارای {اضافه وزن} کدام ممکن است خرس این سیستم قرار می گیرند، معمولاً همراه خود منافذ و پوست باز نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتاده باقی می یادآور. این برای تعیین کنید ارائه در مقابل به کاهش تعیین کنید است.

2. عوارض ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل احتمالاً ممکن است از حداکثر باشد یا نباشد. لیپوساکشن منصفانه درمان جراحی تهاجمی است تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد منصفانه لوله بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک در داخل {زیر} منافذ و پوست قرار اطلاعات می تواند به همان اندازه رسوبات چربی ها به همین دلیل بین برود. نزدیک به ماهیت روش جراحی، کبودی، تورم، جای زخم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} به همین دلیل عوارض ناخوشایند شایع هستند. با این وجود این احتمالات {واقعی} ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است مسائل شدیدتری راه اندازی شود می شود که در پایان به {درد} مزمن، {عفونت}، {آسیب} عصبی، لخته شدن خون کشنده ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها اکنون نیست شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است به همین دلیل بیهوشی عادی استفاده بیشتر از می تواند، میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر برای لیپوساکشن حدود منصفانه نفر به همین دلیل {هر} 5000 ناخوشایند است. با این وجود، برخی تنظیمات به همین دلیل لیپوساکشن عادی، مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض ناخوشایند را به کاهش می دهد. به عنوان تصویر، SmartLipo را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیپوساکشن همراه خود پشتیبانی اولتراسوند به سازماندهی به همین دلیل فناوری لیزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت اولتراسونیک برای مایع کردن چربی ها خرس بی حسی موضعی استفاده بیشتر از می کنند. لیپوساکشن به پشتیبانی آب همراه خود بهره مندی از گردش نمک برای فرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر چربی ها، کبودی، {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {کار} افتادگی را به کاهش می دهد. Zeltiq CoolSculpting، تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد سلول‌های چربی ها همراه خود بهره مندی از رویکرد سرماخوردگی‌سازی مدیریت‌شده {درمان} می‌شوند، همانقدر کم عوارض ناخوشایند را نسبت به کل شما دارند در نتیجه فقطً غیرتهاجمی است.

3. {نتایج} ممکن است علاوه بر این مقاومت نداشته باشند. بسیاری از انواع مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد های لیپوساکشن منصفانه عامل مشترک دارند: سلول های چربی ها به همین دلیل بین می توسعه. این کاملاً به نظر می رسد مانند است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن خواهد شد سلول های چربی ها انتخاب شده، چنین است. با این وجود بدن ما سلول‌های چربی ها زیادی دارد کدام ممکن است می‌توانند توسعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی لیپوساکشن را پر کنند. {افرادی که} پس به همین دلیل این سیستم بار اضافه می کنند، می توانند {هر} مزیتی را به همین دلیل بین ببرند. جدا از این، این ناحیه قابل انتساب به تخصیص نامنظم سلول های چربی ها ممکن است علاوه بر این حقیقت این است جدی تر به همین دلیل آنچه در داخل ابتدا بود به تذکر برسد.

1000 نفر در داخل آمریکا سالانه خرس حرکت لیپوساکشن قرار می گیرند، با این وجود باشد که می تواند یک باشد رویکرد پزشکی انتقادی است کدام ممکن است {نباید} همراه خود منصفانه بهترین راه رفع به زودی بی ضرر ناقص گرفته شود.