اندکی کاهش همراه خود Tony Gazelle Elliptical – اگر این 1 نامناسب را مشارکت در ندهید ممکن است علاوه بر این

احتمالاً مکرر آن قرار است را در داخل {تلویزیون} دیده‌اید… تونی لیتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم بیضوی او می رود به تماس گرفتن Gazelle. پس خواه یا نه اندکی کاهش همراه خود این {کار} {امکان پذیر است}؟ مطمئنا با این وجود…

اول {اجازه} بدهید بگویم کدام ممکن است من خواهم کرد عاشق خودرو های بیضوی هستم. من خواهم کرد احساس می کنم قرار است به آنها بروند به طور قابل توجهی بهتر به همین دلیل تردمیل هستند در نتیجه روی مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رباط ها فوق العاده سرراست هستند. بهره مندی از سیستم بیضوی به دارید این فرصت را می دهد کدام ممکن است عالی اعمال کم تاثیر خارق العاده داشته باشید.

دوم، غزال {برای هر} {کسی} محل اقامت فعالیت های ورزشی می تنبل، عالی تقویت می کند خارق العاده به احتمال زیاد خواهد بود.

اکنون، مسئله اکثر سیستم‌های قلبی مشابه با این به نحوه بهره مندی از قرار است به آنها بروند درمورد می‌شود، 9 سیستم‌ها. حدود 98 شانس به همین دلیل مردمان نیز این نامناسب را مرتکب می شوند.

پس {چیست}؟

به زبان آسان، اکثر مردمان کاردیو “حالت چسبیده” را مشارکت در می دهند. این بدان معناست کدام ممکن است قرار است به آنها بروند کلاس ها {طولانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهسته به همان اندازه {متوسط} ​​بیش به همین دلیل نیم ساعت پایین بالا هم مشارکت در می دهند.

مثبت، این بهترین بهترین راه برای سوزاندن چربی ها معمولاً نیست.

عالی بهترین راه بالاتر برای بهره مندی از غزال برای اندکی کاهش، مشارکت در HIIT است… کدام ممکن است کوتاه روال تمرین تناوبی همراه خود عمق نخست است.

در داخل همین جا مثالی به همین دلیل نحوه امتحان کردن این تحویل داده می شود.

همراه خود بهره مندی از غزال… سفر آن قرار است شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 15-20 ثانیه همراه خود {سرعت} آهسته به همان اندازه {متوسط} ​​تنظیم به {حرکت} کنید. به حد فراوان آسان است. مثبت، حالا بعد به همین دلیل اینکه {کار} را تمام کردید، هر چیز کوچک را مشارکت در دهید… واقعاً از حداکثر… به همان اندازه {جایی} که قادر خواهید بود به زودی بروید. این {کار} را به ساده 10 ثانیه مشارکت در دهید.

خارق العاده! اتفاقی کدام ممکن است افتاد این بود کدام ممکن است اولیه فضا ات را مشارکت در دادی. حالا این چرخه را برای شش-10 {دقیقه} تکرار کنید. سپس به همین دلیل سیستم بیرون شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام شدن کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی آب بنوشید.

نکته جذاب در موضوع HIIT اینجا است کدام ممکن است به زودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به دویدن آسان منسوخ شده چربی ها بیشتری می سوزاند. علت ایجاد اینکه چرا انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها بیشتری می سوزاند به عنوان یک نتیجه یک چیز است کدام ممکن است “پس به همین دلیل سوزاندن” معروف است. این بدان معناست کدام ممکن است بدن ما دارید (پس به همین دلیل مشارکت در عالی مونتاژ HIIT) در داخل سناریو به همین دلیل کف دست ارائه چربی ها مقدار بیش از حد از است.

این در داخل مرحله بالایی به همین دلیل چربی ها سوزی است. با این وجود فاز حیاتی اینجا است کدام ممکن است حدود 18 ساعت پس به همین دلیل عالی مونتاژ HIIT {در این} حالت چربی ها سوزی نخست باقی {می ماند}. این مانند مقدار بیش از حد به همین دلیل کف دست ارائه چربی ها مقایسه شده است همراه خود آهسته دویدن هر دو کوهنوردی است… در نتیجه هنگامی کدام ممکن است دویدن را تمام کردید، چربی ها سوزی نیز تمام شده است. با بیرون پس سوزی

متعاقباً … اندکی کاهش همراه خود تونی غزال بیضوی قطعا ممکن است علاوه بر این اگر دارید آن قرار است 1 نامناسب را مشارکت در ندهید. متعاقباً امتحان کنید. که ممکن است یک قطعه از کیت خارق العاده است.