کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یک چالش جدی است


وی گفت: اولین نقطه عطف در بخش کشاورزی، تمرکز بر توسعه صنعتی و مدیریت بازار کشاورزی به جای تمرکز بر توسعه محصولات کشاورزی است که کشاورزان و ذینفعان باید اقدامات لازم را انجام دهند. “

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خزوین تصریح کرد: توسعه و افزایش حجم محصولات کشاورزی برای فاز فعلی کشور ضرورتی ندارد. در عوض، نیاز به تمرکز بر توسعه صنعت کشاورزی است که به واردات وابسته نیست.

واردات برای بقای صنعت کشاورزی ضروری نیست

وی تاکید کرد: کشاورزی صنعت پایداری نیست که برای ادامه حیات باید از سراسر دنیا وارد شود. بنابراین به جای برنامه ریزی برای توسعه تولید باید به سمت توسعه کشت و صنعت حرکت کرد.

انتقال تعریف شده در بخش کشاورزی باید بر امنیت غذایی، امنیت غذایی پایدار متمرکز شود. افزایش رقابت و حمایت مستقیم از مصرف کننده نهایی نیز به جای سیاست های قیمت گذاری و معاملاتی باید در نظر گرفته شود.

این مسئول گفت: کمتر از 7 ماه است که کشاورزی کشور متحول شده و یارانه واردکننده نهاده های دامی هم اکنون به صورت مستقیم به مصرف کننده پرداخت می شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی گفت: با اتخاذ رویکردهای جدید، تولیدکنندگان نمی توانند برای تولید به نهاده های وارداتی ارزان اتکا کنند.

این فروشنده کوکائین گفت: با توجه به چرخش دیگر برآورد تبدیلی، باید تمرکز بر تعیین قیمت آب بر اساس سطح زیر کشت و تعیین قیمت آب بر اساس مصرف باشد تا هرکسی با مصرف مناسب قیمت کمتری برای آب داشته باشد. قیمت آب آنها.” برای پرداخت.

محدودیت منابع آب چالشی جدی برای بخش کشاورزی است

وی با اشاره به چالش های حوزه کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی با چالش های جدی بسیاری از جمله محدودیت آب در دسترس کشاورزی مواجه هستیم که باید کمک کنیم تا از این حوزه سخت عبور کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خزوین بیان کرد: کاهش سرمایه‌گذاری چالشی جدی در بخش کشاورزی است. همچنین از بین رفتن ظرفیت خاک پایدار و کوچک شدن مناطق کشاورزی مهم ترین خطر برای بخش کشاورزی است.

وی در پایان گفت: توسعه گونه های مغایر با اکوسیستم کشور و فرسایش قومیتی در کشور دو عامل ایجاد چالش ناکافی بهره وری نژادی نهاده های تولید است.

پایان پیام/