کارهای مطالعاتی {حذف} مازوت سوزی نیروگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه شازند مورد کلمه شدید قرار گیردساعت: 21:41
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/05
شناسه خبر: 1834417

مخلص الائمه اظهار داشت: کارهای مطالعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌نیازهای دولت {حذف} مازوت سوزی نیروگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه شازند مورد کلمه شدید قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا {نباید} زمان را به همین دلیل انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به تسریع فوق‌العاده صورت گیرد.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ به نقل به همین دلیل دیارآفتاب؛ فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی عصر همین الان در داخل کارگروه به مقیاس عقب آلودگی هوا هوای اراک اظهار داشت: کارهای مطالعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌نیازهای دولت {حذف} مازوت سوزی نیروگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه شازند مورد کلمه شدید قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا {نباید} زمان را به همین دلیل انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به تسریع فوق‌العاده صورت گیرد.


 


شیخی مهرآبادی سرپرست نمایندگی تأمین نیروی تحت تأثیر قرار دادن قلمرو مرکزی اظهار داشت: 12 ماه قبلی به همان اندازه آذرماه نیروگاه بنزین سوز بود، با این وجود به همین دلیل آذرماه در داخل مدار بیشترین استفاده را ببرید گاز مازوت قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آذرماه به همان اندازه ۲۲ اسفندماه ۴۵۴ میلیون لیتر مازوت مورد استفاده بیشتر از قرار گرفت.


 


 مهرآبادی اظهار کرد: به همین دلیل ۲۲ اسفندماه تا به امروز یک لیتر مازوت سوزانده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} سهمیه بنزین این واحد به 2 میلیون لیتر رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری نمایندگی بنزین علیرغم فشارها، فقط همراه خود گاز بنزین فعالیم.


 


وی یکپارچه داد: تا به امروز سه کارکنان در داخل خصوص فیلتراسیون نیروگاه توصیه ها شخصی را مطرح کرده اند تخصصی ایجاد می کند این بین راهنمایی جهاد آموزشی استان بهترین است، با این وجود تخصص کاری در داخل بخش نیروگاه ندارند. در داخل مجموع {هر} کدام به همین دلیل توصیه ها بالاتر باشد یا نباشد قطعا به همکاری منتهی می تواند باشد.


 


وی خاطرنشان کرد: در داخل بحث و جدال راه اندازی سیستم پایش تحت وب نیز پیشنهاداتی به همین دلیل سوی نمایندگی هایی مطرح است کدام ممکن است یک جوان آن قرار است ۱۵ اردیبهشت برگزار می تواند باشد.


محرابیان رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کامل ایمنی اطراف زیست استان مرکزی عصر همین الان در داخل کارگروه به مقیاس عقب آلودگی هوا هوا اراک اظهار داشت: 12 ماه قبلی 5 نشست کارگروه به مقیاس عقب آلودگی هوا هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ نشست اضطرار آلودگی هوا هوا {در این} استان برگزار شد تخصصی ایجاد می کند خصوص وضعیت امور آلودگی هوا هوا ۸ روز پاک، ۱۹۲ روز مفید، ۱۴۴ روز ناسالم برای گروه‌های سنی ظریف، ۱۷ روز ناسالم برای همه شما گروه‌های سنی، ۳ روز قابل توجه ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برهه ای کشنده ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مجموع ۱۶۵ روز ناسالم در داخل کارنامه شخصی به سند رساند.


 


محرابیان اظهار کرد: در داخل 12 ماه قبلی دلیل ۱۵۱ روز به همین دلیل هوای ناسالم اراک در نتیجه ذرات معلق خیلی کمتر به همین دلیل ۲ میکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ روز در نتیجه آلاینده دی‌اکسید گوگرد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً بیشترین آلودگی هوا پارسال کلان شهر اراک در داخل ماه‌های شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرماه رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید  اسباب بازی‌های سنجش آلودگی هوا هوا جدا از اراک در داخل شارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساوه {هر} کدام یک از آنها اسباب بازی ممکن است وجود داشته باشد.


 


وی یکپارچه داد: همراه خود یک بررسی آماری نسبت به 12 ماه های در گذشته اراک در داخل 12 ماه ۹۹، دارای ۴۷ روز پاک، ۲۶۴ روز مفید، ۵۴ روز ناسالم برای گروه‌های سنی ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برهه ای ناسالم برای همه شما گروه‌های سنی بود کدام ممکن است در پایان انواع روزهای ناسالم هوای اراک در داخل 12 ماه ۹۹ به ۵۵ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ به ۱۶۵ روز بهبود یافته است.


 


رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کامل ایمنی اطراف زیست استان مرکزی مقوله ای کرد: حتی می تواند انواع روزهای ناسالم هوای اراک به همین دلیل 12 ماه ۹۰ به همان اندازه ۱۴۰۰ همراه خود الگو کاهشی در کنار بوده با این وجود در داخل 12 ماه قبلی مجدد همراه خود الگو افزایشی در کنار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در میان علل حیاتی بهبود آلایندگی هوای اراک بحث و جدال خشکسالی است.


 


وی افزود: 12 ماه قبلی اهواز همراه خود ۲۱۴ روز احتمالاً بیشترین هوای ناسالم را داشت، کرج همراه خود ۱۸۵ روز در داخل رتبه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک همراه خود ۱۶۵ رتبه {سوم} احتمالاً بیشترین روزهای ناسالم را داشت.


 


محرابیان اظهار کرد: حتی می تواند 12 ماه قبلی انواع روزهای پاک در داخل شازند به ۷۳ روز، روزهای مفید به ۱۰۳ روز، روزهای ناسالم برای گروه‌های سنی ظریف ۴۶ روز، روزهای ناسالم برای همه شما گروه‌های سنی به ۶۷ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای قابل توجه ناسالم به هشت روز رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸ روز نیز گمشده آمار است.


 


وی یکپارچه داد: در داخل شهرستان ساوه هم پارسال ۹ روز پاک، ۲۴۸ روز مفید، ۵۳ روز ناسالم برای گروه‌های سنی ظریف، ۹ روز برای همه شما گروه‌های سنی به سند رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} کلان شهر روز قابل توجه ناسالم سند نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ روز نیز گمشده آمار است.


 


رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کامل ایمنی اطراف زیست استان مرکزی مقوله ای کرد: اراک در داخل فروردین‌ماه امسال روز پاک نداشته، ۱۵ روز آلاینده برای گروه‌های سنی ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه روز ناسالم برای همه شما گروه‌های سنی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ابتدای اردیبهشت ماه جاری تا به امروز ۲ روز ناسالم برای گروه‌های سنی ظریف داشته است.


 


وی خاطرنشان کرد: اراک به همین دلیل ابتدای امسال تا به امروز ۱۸ روز ناسالم داشته کدام ممکن است پس به همین دلیل اهواز همراه خود ۲۱ روز ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان همراه خود ۱۹ روز ناسالم، در داخل رتبه {سوم} دارا در دسترس بودن احتمالاً بیشترین روزهای ناسالم ملت قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً آلاینده‌های هوای اراک در داخل 12 ماه جاری شبیه به کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار فرامنطقه‌ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پدیده ۲۶ استان ملت را خرس تاثیر قرار اطلاعات است.


 


انتهای پیام