پاسخ حماس به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریهجنبش حماس به تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه گرد و غبار سوریه پاسخ تأیید شد.