معقول سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} خوردن برای گذر به دلیل پیک خوردن تحت تأثیر قرار دادن در داخل اصل شکل استبه گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ به نقل به دلیل  دیار آفتاب؛ محمد اله داد در حال حاضر در داخل نشست گذر به دلیل پیک meting out تحت تأثیر قرار دادن استان مرکزی برگزار شد، ذکر شد: احتمالات بروز گرمای نابهنگام به دلیل نیمه دوم اردیبهشت‌ماه ممکن است وجود داشته باشد که قرار است فاصله {طولانی} پیک خوردن تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز نگه داشتن آمادگی نمایندگی‌ها برای اداره کردن این دوران است.


معاون توافق meting out نمایندگی توانیر ذکر شد: هدف اصلی در داخل 12 ماه جاری برای گذر به دلیل پیک 12 ماه ۱۴۰۱ بر بحث و جدال معقول سازی مشترکین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابلیت} مدیریت‌پذیری ، انعقاد تفاهم‌نامه همراه خود مشترکین اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ، بکار گیری حداکثری مشترکین شخصی عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیزل ژنراتورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین سنت‌سازی {مدیریت} خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه‌جویی برای تمام مشترکین قرار دارد .


وی در موضوع آلودگی هوا‌های زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تعیین عالی نیروگاه ذکر شد: {مدیریت} خوردن موقعیت مهمی در داخل سیستم اقتصادی قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی مقرون به صرفه ملت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل نرم افزار کاری نمایندگی‌های meting out تحت تأثیر قرار دادن قرارگرفته است .


اله داد خاطرنشان کرد:نمایندگی‌های meting out نیروی تحت تأثیر قرار دادن به‌عنوان فینال {حلقه} زنجیره تجارت تحت تأثیر قرار دادن همراه خود مشترکین ،عرضه تحت تأثیر قرار دادن مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن به مشترکین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها را بر عهده‌دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهمی در داخل رضایتمندی آنان دارد .


انتهای پیام