نفرات برگزیده شده کارکنان سراسری پاراتنیس روی {میز} بزرگسالان بانوان قاطع بودنفرات برتر کارکنان سراسری پارا تنیس روی {میز} بانوان ایران در مدرسه های مختلف مطمئن شدند.