موشک های از دوام اسلامی به سرزمین های اشغالی رسید / نوک 7 ماه پایداری بر رژیم اشغالگر


فینال تحولات فلسطین به رئوس مطالب {زیر} است:


احتمالات {حمله} اثیری اسرائیل به غزه در داخل ساعات بلند مدت

آلون بن دیوید، خبرنگار وب 13 رژیم صهیونیستی به طور همزمان پرتاب موشک به همین دلیل نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی فلسطین معرفی شد کدام ممکن است نظامی طی ساعات بلند مدت در داخل {پاسخ به} شلیک موشک به اهدافی در داخل نوار غزه خواهد کوبید. با توجه به شهرک های اسرائیلی

به همین دلیل سوی اکنون نیست روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد کدام ممکن است نظامی اسرائیل پیش به همین دلیل این موسسه مالی عملکرد در داخل غزه را ایجاد کرده است به همان اندازه در داخل صورت {حمله} موشکی به همین دلیل این سمت به این {اهداف} {حمله} تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات {می رود} کدام ممکن است نظامی امشب {حمله} تدریجی. تعدادی از این {اهداف} را بمباران کنید.

ساعاتی در گذشته به همین دلیل آن قرار است، دارایی ها محله ای به همین دلیل به صدا درآمدن زنگ تهدید در داخل محله نوار غزه خبر دادند.

همین دارایی ها پرتاب خوب سری موشک به شهرک های صهیونیست نشین فراگیر نوار غزه را تایید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است سامانه گنبد آهنین اسرائیل توانايي رفتار رهگیری این موشک ها نخواهد بود.

{در این} میان رسانه های صهیونیستی مدعی شدند کدام ممکن است سه موشک شلیک شده به همین دلیل غزه رهگیری شده است.

نظامی رژیم صهیونیستی معرفی شد کدام ممکن است موشک شلیک شده به همین دلیل غزه رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل گنبد آهنین پرتاب شده است.


4 پیام شلیک موشک به همین دلیل نوار غزه به سرزمین های اشغالی

حسن لافی خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر سیاسی همراه با شلیک راکت به همین دلیل نوار غزه به سرزمین های اشغالی ذکر شد: موشکی کدام ممکن است شامگاه دوشنبه به همین دلیل نوار غزه پرتاب شد شامل پیام های زیادی است، لافی تاکید کرد کدام ممکن است اولیه پیام این موشک است. نمایشگاه ها کدام ممکن است {پیوند} بین غزه، بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری {پیوند} ناگسستنی است.

وی افزود: پیام دوم این موشک اینجا است کدام ممکن است امتحان و تحمیل حکومت دینی یهودیان بر مسجد الاقصی همراه خود تحمل هفت میلیون شهرک نشین اسرائیلی در داخل قبال خسارات امنیتی، جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان گفته می شود. خساراتی کدام ممکن است جبهه داخل اسرائیل تحمل آن قرار است را ندارد.

به آگاه این تحلیلگر، پیام {سوم} اینجا است کدام ممکن است تمام مشکل های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نفتلی برای فراهم کردن تصویری کارآمد به همین دلیل عملکرد موقعیت قرار دادن نمازگزاران در داخل مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری در داخل کرانه باختری همراه خود اولیه آژیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای گلوله در داخل اشغالگران خنثی شد. قلمروها

پیام چهارم، به آگاه خالق، اینجا است کدام ممکن است غزه در داخل نبرد برای پوشش به همین دلیل اورشلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری، ماجرای 25 گردان نیروی دریایی اسرائیلی {مستقر} در داخل کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 13 گردان اکنون نیست در داخل درون 1948 تنها واقعی نخواهد بود. سرزمین های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد متوجه این ماده موضوع شدند.


گرفتن مشکوکی در داخل فراگیر بیمارستان رامبام در داخل حیفا رخ داد

گزارش هایی به همین دلیل گرفتن در داخل بیمارستان رامبام در داخل حیفا در داخل فلسطین اشغالی چاپ شده شده است.

در داخل همین اتصال آگاه می تواند باشد کدام ممکن است نیروهای امنیتی به حداقل یک مظنون در داخل پارکینگی بیرون به همین دلیل بیمارستان رامبام در داخل حیفا گرفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه به همین دلیل {سرنوشت} شخص مشخص شده اطلاعی در داخل بازو نخواهد بود.

این حادثه به طور همزمان تحولات بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن فشار مشتاق در مورد اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامیان صهیونیست علیه فلسطینی ها بود.


شلیک موشک به همین دلیل نوار غزه به سرزمین های اشغالی فلسطین

دارایی ها جهان ای به همین دلیل به صدا درآمدن زنگ تهدید در داخل فراگیر نوار غزه خبر دادند.

همین دارایی ها پرتاب خوب سری موشک به شهرک های صهیونیست نشین فراگیر نوار غزه را تایید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است سامانه گنبد آهنین اسرائیل توانايي رفتار رهگیری این موشک ها نخواهد بود.

{در این} میان رسانه های صهیونیستی مدعی شدند کدام ممکن است سه موشک شلیک شده به همین دلیل غزه رهگیری شده است.

نظامی رژیم صهیونیستی معرفی شد کدام ممکن است موشک شلیک شده به همین دلیل غزه رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل گنبد آهنین پرتاب شده است.

رسانه های صهیونیستی ممکن است حتی ادعا کردند کدام ممکن است پرتاب موشک اولیه {حمله} به همین دلیل غزه به اسرائیل در داخل هفت ماه قبلی {بوده است}.