مهلت روسیه برای تسلیم نیروهای اوکراینی در داخل ماریوپل


وی شکسته نشده داد: اگر نیروهای اوکراینی به همان اندازه ساعت 6 صبح روز یکشنبه (به وقت مسکو) سلاح های شخصی را پایین بگذارند، در داخل امان خواهند بود.

وی تصریح کرد کدام ممکن است تا به امروز 1464 سرباز اوکراینی در داخل ماریوپول به نیروهای روسیه تسلیم شدند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت حفاظت روسیه روز شنبه در داخل اطلاعیه به صورت جداگانه ای معرفی شد کدام ممکن است نظامی روسیه سودآور شد تمام {مناطق} ماریوپل را به دلیل وجود نیروهای اوکراینی پاکسازی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی متنوع به دلیل نیروهای اوکراینی در داخل تاسیسات تولیدی فلز آزوتسال باقی مانده اند.

چند مورد آخر هفته است کدام ممکن است نبردهای با کیفیت حرفه ای {در شهر} بندری ماریوپول مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف این کلان شهر منصفانه پیروزی استراتژیک برای روسیه است.

پس به دلیل بیش به دلیل شش هفته محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها عظیم نیروهای روسی، شهردار ماریوپل اوکراین مدعی شد کدام ممکن است بازو کم 21000 نفر {در این} کلان شهر استراتژیک کدام ممکن است قلب اقتصادی اوکراین بود جان شخصی را به دلیل بازو اطلاعات اند.

در داخل ماریوپل کدام ممکن است در گذشته به دلیل تنظیم نبرد اوکراین در داخل 24 فوریه (5 مارس) همراه خود تهاجم عظیم نیروهای روسی، 450 هزار نفر باند داشت، اکنون 120 هزار نفر باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد 1000 مبتلا {درگیری} های با کیفیت حرفه ای. در داخل قلمرو ظریف شدند. جاده های آن قرار است

فقدان تسلیحات، تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک، معنی نیروهای دفاعی ماریوپل را برای شکسته نشده ایستادن تا نیروهای روسی خطر می تنبل.

این کلان شهر در داخل پی ادعای {حمله} اثیری روسیه به بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایشگاه در داخل ماریوپل در داخل اوایل ماه مارس کدام ممکن است کشورهای غربی آن قرار است را جنایت جنگی خوانده اند، تحمل نظارت در سراسر جهان قرار گرفته است.

خواهد شد مشاوره می تواند در داخل {حمله} اثیری به سالنی در داخل همین کلان شهر کدام ممکن است پناهگاه ساکنان شده بود، 300 نفر جان شخصی را به دلیل بازو دادند.

روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین روز شنبه هماهنگی کردند کدام ممکن است 9 گذرگاه بشردوستانه در داخل چندین کلان شهر بسازند

در داخل روز پنجشنبه 24 فوریه 1400، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، آنچه را «عملیات ارتش ویژه» علیه اوکراین خواند، تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط متشنج بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف را به حداقل یک رویارویی ارتش دوباره کاری کرد. نبرد در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ جهان به دلیل جمله تحریم های عظیم علیه روسیه همچنان مداوم است.

سه روز گذشته به دلیل آن قرار است، در داخل 21 فوریه 2022، پوتین استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در داخل قلمرو دونباس اوکراین را به رسمیت محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بی‌تفاوتی غرب به دلخوری کردن‌های امنیتی مسکو انتقاد کرد.