مذاکره برای آخرین کردن محتوای متنی موافقت‌نامه خرید و فروش آزاد همراه خود اوراسیاراهنما امور بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی‌نامه‌های اقتصادی گروه بهبود خرید و فروش ایران به همین دلیل برگزاری مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ارزان اوراسیا در داخل مسکو برای آخرین کردن محتوای متنی موافقت‌نامه خرید و فروش آزاد ‌خبرداد.