درست مثل شیر آب مشاهده کن

بدنسازان سبک قدیمی قدرتمند، بسیار موثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکار بوده اند. آنها خواهند شد شاهکارهای قدرتی مشارکت در دادند کدام ممکن است خیلی کمتر {کسی} در داخل تجهیزات گلف های امروزی احتمالاً ممکن است به آن قرار است انگشت یابد. علیرغم این واقعیت واقعی کدام ممکن است طرفداران به بدنسازی مرسوم ، مد روز به دلیل {هر} مزیتی در داخل مشاهده، مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند برخوردار هستند. آنها خواهند شد باقی مانده است هم نتوانسته اند مشابه نتایجی را کدام ممکن است قهرمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازان قدیم به دلیل روال تمرین شخصی خریداری شده کرده اند به انگشت آورند. بهترین راه برای پیشگامان بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال تمرین قدرتی با بیرون بهره مندی به دلیل اسباب بازی های Hammer Strength، نیتریک اکسید، کراتین میکرونیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین سنتز کننده گروه های عضلانی به {نتایج} شگفت انگیز ای انگشت یافتند؟

آنها خواهند شد روال تمرین با کیفیت صنعتی، زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً همراه خود روال تمرین روتین فشرده بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر توانایی مشارکت در دادند. نرم افزار {زیر} برای اکثر کارآموزان غیر متعارف به نظر می رسد مانند است. با این وجود بر مقدمه رویکرد های دانشگاهی جورج هاکنشمیت است. جورج هاکن‌اشمیت کشتی‌گیر، شخص بسیار موثر، خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به‌مند به سلامتی در داخل اوایل قرن {بیستم} بود. به همان اندازه به فعلی با اشاره به اسکات “هک” شنیده اید؟ هاکن اشمیت در داخل روال تمرین قدرتی پیشگام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکات “هک” یکی در همه تمریناتی بود کدام ممکن است به شهرت او می رود پشتیبانی کرد. نرم افزار های تمرینی هاکن اشمیت در داخل بین طرفداران به روال تمرین قدرتی بسیار مورد توجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود سراسر جهان گسترده شناخته شده به عنوان عالی ساخت یک تخصص از روال تمرین قدرتی، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی شناخته شد. نرم افزار های او می رود در حال حاضر نیز قابل مقایسه با 12 ماه 1908 کارآمد است.

مشاهده ارائه عالی عضله چندین روز متوالی دیوانه است {درست است}؟ مشاهده {نکردن} به همان اندازه نارسایی کاملاً عضلانی عالی نادرست عظیم نه است، {درست است}؟ مشاهده عالی هر دو 2 عضو بدن ما در داخل روز یکی از بهترین راه ها برای غول شدن است، {درست است}؟ پس، چرا جورج هاکن اشمیت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر حامیان مشاهده روز به روز، به چنین اندازه گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی {برجسته} ای انگشت یافتند؟

این نرم افزار به دلیل بیشترین استفاده را ببرید روتین های فشرده بدن ما کدام ممکن است به صورت روز به روز مشارکت در می تواند باشد حمایت می تنبل. بیشترین استفاده را ببرید نرم افزار های روز به روز فشرده بدن ما نیازمند استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط است. بدست آورده اید نیاز به برای روال تمرین شخصی {برنامه ریزی} کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس {برنامه ریزی} شخصی را دنبال کنید. اگر مقدار بیش از حد از تهاجمی باشید، به نتایجی کدام ممکن است می خواهند آن قرار است هستید نخواهید رسید، اما چه زمانی نرم افزار را دنبال کنید، دستاوردهای شگفت انگیز ای در داخل توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه گیری تخصص خواهید کرد. {هر} هفته می توانید به طور فوری توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار کاری شخصی را اندازه گیری گیری کنید. همراه خود {هر} هفته قدرتمند تر خواهید شد. عالی کتاب جیبی تمرینی هر دو دفترچه یادداشتی داشته باشید کدام ممکن است بار بدست آورده اید را {برای هر} مشاهده مشاهده تنبل.

برای دوازده هفته بلند مدت بدست آورده اید به روش ای فوق العاده غیر متعارف مشاهده خواهید کرد. با این وجود، بدست آورده اید قدرتمند تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغرتر به دلیل همه وقت {خواهید بود}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} بدست آورده اید برای شخصی صحبت خواهد کرد. 5 روز در داخل هفته روال تمرین مقاومتی مشارکت در خواهید داد. واقعاً بسیار مهم نباید باشد کدام ممکن است چه روزهایی مشاهده می کنید، با توجه به اینکه روال تمرین را {حذف} نکنید. در داخل هفته اول، {برای هر} مشاهده وزنه ای تصمیم گیری در مورد می کنید کدام ممکن است به بدست آورده اید فرصت می دهد آن قرار است مشاهده را برای ده تکرار مشارکت در دهید. این بدان معناست چرا که شما می توانید {نمی توانید} تکرار بیش به دلیل ده را در داخل نوع موثر مشارکت در دهید. {یک مجموعه} به دلیل روال تمرین {زیر} را در داخل روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه {هر} هفته مشارکت در دهید:

توالی مشاهده تکرارها

اسکات هالتر 1 x 5-10

هالتر جذاب ددلیفت 1 x 5-10

پرس نیمکت هالتر 1*5-10

ردیف دمبل 1 x 5-10

پرس نیروی دریایی دمبل 1 x 5-10

{حلقه} هالتر 1 x 5-10

کشش سه اوج دمبل بیش از حد 1 x 5-10

Swiss Ball Crunch 1 x 5-10

***بین ست ها 90 ثانیه خنک شدن کنید

تکرارهای هفته

1، 7 5

2، 8 6

3، 9 7

4، 10 8

5، 11 9

6، 12 10

چون آن است از قبلً مشاوره شد، نیاز به وزنه ای را {انتخاب کنید} کدام ممکن است بتوانید آن قرار است را برای ده تکرار بلند کنید، با این وجود به ساده 5 موارد تکرار خواهید کرد. {هر} هفته عالی تکرار {به هر} مشاهده اضافه می کنید. به همین دلیل در داخل هفته دوم عالی ست شش تکراری را مشارکت در خواهید داد. در داخل ابتدا ممکن است علاوه بر این روال تمرین نیاز به را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست به تذکر برسند، با این وجود به معنی اعتقاد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نرم افزار پایبند باشید. بعد به دلیل شش هفته نیاز به عالی ست ده تکراری مشارکت در دهید. بار نسبت به هفته اول فوق العاده آرام تر خواهد بود، احتمالا. {در این} مرحله {به هر} مشاهده 10 به همان اندازه 15 کیلو اضافه می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیز دوباره راه اندازی می‌کنید، همراه خود عالی ست 5 تکراری برای شش هفته نه. پس به دلیل 12 هفته {در این} نرم افزار کمتر از 10 تکرار جدیدترین شخصی را آزمایش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بهبود توانایی شخصی شگفت زده خواهید شد.

مهم استفاده بیشتر از آمیز به دلیل این نرم افزار اینجا است کدام ممکن است گرفتن نباشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ست ها، تکرارها هر دو مشاهده ها را اضافه کنید. استقامت داشته باشید، نرم افزار را دنبال کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر {هر} مشاهده مسلط شوید. حقیقت این است همراه خود تفاوت بدن ما شخصی همراه خود روال تمرین روز به روز، در داخل مشارکت در {هر} مشاهده کارآمدتر خواهید شد. این خواهد شد به بهبود توانایی بدست آورده اید در داخل آسانسورهای مختلف پشتیبانی می تنبل. مشاهده روز به روز فوق العاده دلپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید {درد} از حداکثر عضلانی را تخصص نخواهید کرد. پس به دلیل اتمام دوازده هفته به دلیل این نرم افزار، نسبت به روال تمرین قدرتی روز به روز فوق العاده قدرتمند تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغرتر خواهید شد. اگر درگیر خرید داده ها اصولاً با اشاره به جورج هاکن اشمیت هستید، راهنما او می رود “{راهی} برای همه زمانها” را 12 ماه 1908 آشکار شد، ببینید.