در گذشته به همین دلیل یائسگی، یائسگی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل یائسگی: {علائم} {چیست}؟

یائسگی به سه مرحله جدا کردن می تواند باشد کدام هرکدام مرحله در داخل {هر} دختر برای مدت زمان نامشخصی اندازه می کشد. برای افزودن به سردرگمی، {هر} دختر یائسگی را کاملاً متفاوت تخصص می تنبل.

3 بخش عبارتند به همین دلیل pیائسگی، یائسگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل یائسگی.

یائسگی سالها در گذشته به همین دلیل فینال قاعدگی راه اندازی می تواند باشد. ممکن است علاوه بر این اصلاحات کوچکی ناگهانی خواهید داشت {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خوب فلش جیر جیر بدست آمده کنید کدام ممکن است خوب زنگ {بیدار} شدن است. یائسگی روزی است کدام ممکن است قاعدگی خواهید داشت {به طور کامل} متوقف می تواند باشد. روزی کدام ممکن است خوب 12 ماه فشرده با بیرون قاعدگی داشته باشید، یائسگی را پایین بالا گذاشته اید. به طور {متوسط}، یائسگی در داخل حدود سن 51 سالگی است، اگرچه برخی {زودتر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی دیرتر به همین دلیل آن خواهد شد رفتن می برند. بعد، یائسگی کل قسمت بعد به همین دلیل یائسگی است، اساساً باقیمانده مسکن خواهید داشت.

در داخل همین جا لیستی به همین دلیل {علائم} رایج:

مطمئناً یکی اولیه سیگنال‌هایی تا زمانی که شما می توانید وارد دوران پیش به همین دلیل یائسگی می‌شوید، نامنظم شدن قاعدگی هر دو به همین دلیل بازو ارائه مطمئناً یکی این چیزها، حتی گاهی برای چند قبلی ماه متوالی است. موارد زیر شیوع گرگرفتگی خواهد بود، احتمالا. ممکن است علاوه بر این در داخل ابتدا خفیف راه اندازی شوند، با این وجود یائسگی 12 ماه ها اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان گرگرفتگی بدتر کردن می تواند باشد.

تعریق در یک روز واحد همراه خود گرگرفتگی در کنار است. نیمه های ساعت شب به همین دلیل خواب {بیدار} می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رختخواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس مجلسی خواب خواهید داشت فقطً اشباع شده است. تعدادی از خانمها عرق در یک روز واحد را تخصص می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگرفتگی ندارند، هر دو کاملاً برعکس، هر دو هر کدام هر دو هیچکدام. با این وجود احتمالاً می رود کدام ممکن است کمتر از مطمئناً یکی این {علائم} را داشته باشید.

خشکی واژن با این وجود یکی دیگر به همین دلیل مشکلات یائسگی است. به مقیاس عقب مرحله استروژن باعث اصلاحات فیزیکی در داخل رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاصیت ارتجاعی دیواره های واژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب روانکاری خالص می تواند باشد. روان کننده های OTC می توانند برای {مدتی} گزینه جایگزین برای شوند، با این وجود در پایان شکسته نشده آن خواهد شد قابل توجه دردناک خواهد بود، احتمالا، {عشق} ورزی قابل توجه {آسیب} می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب به همین دلیل آن خواهد شد مشکل تر است. به همین دلیل ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی فقط در مورد {درمان} مبادله هورمونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه برای خواهید داشت صحیح است سؤال کنید.

فقدان خواستن جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بازو ارائه صمیمیت در داخل عروسی خواهید داشت ممکن است خوب وحشتناک باشد یا نباشد. گفتگوی باز همراه خود همراه مسکن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی باز در داخل {اتاق خواب} ممکن است خوب {به هر} دوی خواهید داشت {در این} مدت زمان پشتیبانی تنبل. ممکن است حتی ممکن است علاوه بر این بی غیر اجباری ادرار را تخصص کنید. بروز مالیخولیا افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوب ممکن است بخواهید بررسی با ارائه دهنده خدمات بهداشتی برای پشتیبانی داشته باشد یا نباشد.

ممکن است علاوه بر این بی علت ایجاد بار اضافه کنید. به همین دلیل مشکلات یائسگی است. نوسانات هورمونی نیز بی ارزش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی زمان‌هایی تخصصی ایجاد می کند جاری گذراندن آن خواهد شد هستید نیز بی ارزش هستند. چشمان تمیز کردن با خوب برنامه کاهش وزن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی ظاهر شد دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این سریع خودش را برطرف تنبل.

بی خوابی نیز مطمئناً یکی عوارض ناخوشایند به مقیاس عقب مرحله استروژن است. همراه خود تمام آنچه در داخل افکار دارید، مسئول استرس ساده است، با این وجود این مطمئناً یکی عوارض ناخوشایند به مقیاس عقب مرحله استروژن است. خوردن ملاتونین، همراه خود اندازه گیری 1 میلی خوب و دنج، خوب هر دو 2 ساعت در گذشته به همین دلیل خواب ممکن است علاوه بر این کمک به شما کدام ممکن است بخوابید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخوابید. ملاتونین خوب هورمون خالص است کدام ممکن است همراه خود بازسازی روز به ساعت شب شیفته بدن ما تأمین می تواند باشد. هیچ عوارض ناخوشایند ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تهدید است. همانقدر کم دوز را خوردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم {بیدار} خواهید شد.

نوسانات خلقی ممکن است خوب خواهید داشت را غافلگیر تنبل. خوب فلاش جیر جیر را پرتاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مدیریت ندارید. حافظه خواهید داشت هم درست مثل در گذشته معمولاً نیست. ممکن است علاوه بر این مضطرب شوید، با این وجود کل شما {اینها} پیامدهای خالص توقف استروژن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل یائسگی قابل توجه رایج هستند.

مطمئناً یکی ناتوان کننده ترین {علائم} بدنی ریزش مو است، به طور معمول است همراه خود شانه پر به نظر می رسد مانند است! این ممکن است خوب وحشتناک باشد یا نباشد در نتیجه ملاحظه نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت نفس خواهید داشت همراه خود ریزش ادامه دار موهای خواهید داشت متزلزل می تواند باشد. موهای خواهید داشت ضخامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندامی را تخصصی ایجاد می کند دوران جوانی داشتید به همین دلیل بازو می دهد. {امتحان} خوب مانکن موی اخیر ممکن است خوب در داخل همین جا نجات دهنده باشد یا نباشد.

کل شما این {علائم} ممکن است علاوه بر این یکباره به نظر می رسد نشوند، خدا را شکر، با این وجود اطمینان حاصل کنید کدام ممکن است بسیاری به همین دلیل آنها خواهند شد قابل پیش آگهی خواهند بود. نگه داشتن شوخ طبعی در داخل کل شما زمان ها پشتیبانی بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد کردن به {جنبه} های پر جنب و جوش اتفاقات به طور منظم به خواهید داشت پشتیبانی می تنبل به همان اندازه {در این} دوران گاه سخت مسکن سپری کنید.