غرب مانع از پایان سریع عملیات نظامی روسیه در اوکراین استکرملین غرب را متهم کرده است که با ارسال تسلیحات و اطلاعات به اوکراین از پایان سریع کارزار نظامی روسیه در اوکراین جلوگیری می کند.