کار کردن وزارت قدرت در داخل بحث و جدال تامین آب سازنده بودساعت: 18:59
گذشته تاریخی تخلیه: 1301/01/29
کد خبر: 1822995

رئیس کمیته عمران شورا ذکر شد: بر مقدمه گزارش های وزارت قدرت تا این مرحله ماده موضوع تامین آب به خوبی پیش {می رود}، به همین دلیل کمیته عمران شورا کار کردن وزارت قدرت در داخل بحث و جدال تامین آب را سازنده تجزیه و تحلیل کرد. “

به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ محمدرضایی کوشی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در داخل تشریح مونتاژ در لحظه این مرجع تقلید کردن ذکر شد: مجلس {یازدهم} در داخل وجوه 12 ماه 1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل وجوه 12 ماه 1401 ظاهر شد ویژه ای به ماده موضوع آبرسانی روستاها داشت. شهرهایی کدام ممکن است مسئله آب دارند.

وی یکپارچه داد: در لحظه گروه عمران همراه خود وزارت قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص وزیر در داخل خصوص بحث و جدال تامین آب دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای محرابیان دلایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های خوبی تقریباً در مورد تامین آب فراهم کردن کردند.

رئیس نهاد مردم در داخل مجلس شورا ذکر شد: اردوی جهادی در داخل وزارت قدرت همراه خود پشتیبانی نهادهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج تشکیل شد به همان اندازه این قرارگاه به شما فرصت دهد مسائل آبرسانی روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شهرها} را برطرف تنبل.

رضایی کوشی ذکر شد: بر مقدمه گزارش های وزارت قدرت، ماده موضوع تامین آب تا این مرحله به خوبی اجرا شده است، به همین دلیل کمیته عمران در داخل مجلس شورا، کار کردن وزارت قدرت را در داخل بحث و جدال تامین آب سازنده تجزیه و تحلیل کرد. .

رئیس گروه عمران در داخل مجلس نمایندگان اثبات کرد: برای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است تا این مرحله اجرا شده است، مونتاژ مشترک یکی دیگر همراه خود وزارت قدرت برگزار خواهیم کرد.

انتهای پیام/