ساختار پیشنهادی «واردات {خودرو}» به هیات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سر خوردسخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به دلیل فراهم کردن «ساختار پیشنهادی صدور مجوز واردات {خودرو} به هیات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین جهت تصویب بسته شدن خبر داد.