طالبان آرزو کرد عدم مداخله کشورهای بین المللی در داخل امور افغانستان شدساعت: 05:20
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/12
شناسه خبر: 1836006

ملا حسن آخند سرپرست نخست وزیری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین کوتاه مدت طالبان در داخل آیین نماز عید سعید فطر به دلیل کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان خواست کدام ممکن است به دلیل مداخله در داخل امور داخل افغانستان بازو بردارند.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ ملا محمدحسن آخند در داخل سخنانی در داخل آیین نماز عید فطر به دلیل مسدود {ماندن} ذخایر ارزی افغانستان به دلیل سوی امریکا انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است کشورهای جهان آنچه را به طالبان سازمانی کرده اند، واقع بینانه کنند.


 سرپرست نخست وزیری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین کوتاه مدت طالبان در داخل یکپارچه افزود: ما گفتیم کدام ممکن است به {کسی} ضرر نمی‌رسانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خواهیم امور {کسی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری مداخله کنیم. آرامش خاطر می‌دهیم کدام ممکن است مسلمان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سازمانی شخصی پابند می مانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بدست آورده اید نیز می‌خواهیم کدام ممکن است به وعده‌های تان وفا کنید.


آخند در داخل یکپارچه خاطر نماد کدام ممکن است ساکنان افغانستان امسال عید فطر را در داخل حالی جشن می گیرند کدام ممکن است ایمنی سراسری در داخل ملت تامین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی بیرون به دلیل افغانستان بسر می کنند خواهان یادآور میهن هستند.


برای اولیه موارد روز یکشنبه صدها نفر همراه خود حضور “ملاهبت الله آخندزاده” رئیس طالبان نماز عید سعید فطر را در داخل قندهار برپا کردند.


رئیس طالبان در داخل سخنرانی بعد به دلیل نماز عید فطر {آزادی}، برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی {در این} ملت را تبریک آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دعایش نیز آرزو کرد برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی در داخل افغانستان شد.


در داخل 12 ماه‌های قبلی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین افغانستان از نظر تاریخی براساس انتخاب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سعودی عید فطر را گفتن می‌کرد. با این وجود امسال بطور بی طرفانه ستاد استهلال تشکیل اطلاعات‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرده است کدام ممکن است به دلیل این پس، شخصی رأسا اقدام به رویت هلال می‌تنبل.


این درحالی است ۱۰ روز جدیدترین معمولاً امکانات پرجمعیت معادل با شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوفیان به دلیل جمله دانشکده ها، مسجد، ترمینال های مسافربری در داخل کابل، بلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندوز عملکرد حمله ها مرگبار قرار گرفته‌اند. {در این} حمله ها، ده‌ها نفر به دلیل جمله داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو زخمی شده‌اند.


انتهای پیام/