شورای ایمنی در داخل پیشگیری به همین دلیل مبارزه اوکراین نکرددبیر همه گروه ملل متحد در داخل سخنانی در داخل کی‌یف، پایتخت اوکراین به همین دلیل اینکه شورای ایمنی نتوانسته به همین دلیل شیوع مبارزه در داخل اوکراین پیشگیری تنبل انتقاد کرد.