راه اندازی همراه خود رژیم خودایمنی سرخپوشان (AIP)

در موضوع بهبود جدیدترین {بیماری}‌های آرام اقامت، بارهای ما راه اندازی به توجه موقعیت خوب برنامه کاهش وزن مفید کرده‌ایم. هر چند وقت یک بار با استفاده از چندین مقاله تحقیقاتی چسبیده شده است کدام ممکن است برنامه کاهش وزن مفید برای بازگرداندن بهزیستی به حالت روال در داخل هنگام مواجهه همراه خود خوب {بیماری} مداوم به همین دلیل {اهمیت} مقدماتی برخوردار است. در داخل همین جا من می روم به ویژه در موضوع یکی در میان این رژیم ها صحبت می کنم، رژیم سرخپوشان شخصی حفاظت (AIP). ممکن است علاوه بر این توضیحات مختلفی وجود داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است چرا این رژیم انتخاب شده برای بدست آورده اید تجویز شده است و حتی ممکن است علاوه بر این با هیچ قابل توصیه ای شیفته بدست آورده اید تصمیم گیری در مورد شده باشد یا نباشد. در داخل {هر} صورت، اگر واقعاً احساس می‌کنید کدام ممکن است {انتقال} به این رژیم به همین دلیل 12 ماه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه‌ها برنامه کاهش وزن ناسالم بدست آورده اید خوب مشکل است، برخی اطلاعات ابتدایی بدون چون و چرا می‌تواند {مفید} باشد یا نباشد.

لیست را دستی گرفته شده حفظ کنید

چه همراه خود یک مشاور مراقبت های بهداشتی {کار} می کنید، هر دو به خواستار اینترنتی تکیه می کنید، قطعاً همراه خود لیستی به همین دلیل داروها غذایی کدام ممکن است نیاز به در داخل رژیم AIP به همین دلیل آنها خواهند شد اجتناب کنید، مواجه خواهید شد. به همین دلیل آن قرار است لیست مفصل پرینت بگیرید (هرچه مفصل تر، بالاتر)، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را در داخل {جایی} به همین دلیل آشپزخانه شخصی کدام ممکن است به خوانایی قابل بیانیه است، سنجاق کنید. به این سازماندهی، روزی کدام ممکن است به {تازگی} برنامه کاهش وزن شخصی را راه اندازی کرده اید، می توانید برای عجله به چک لیست در گذشته به همین دلیل تولید وعده های غذایی هر دو خرید کنید مراجعه کنید.

خوب روال را اصلاح کردن کنید

اگرچه تصمیم گیری در مورد اقلام غذایی در داخل رژیم AIP فقطً منع شده است، با این وجود پختن همراه خود چنین اقلام کمتری ممکن است علاوه بر این شگفت انگیز باشد یا نباشد. به عنوان تصویر، ممکن است علاوه بر این دائمی خوب وعده های غذایی را همراه خود کره دقیق کرده باشید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی {نمی توانید} تصور کنید کدام ممکن است اگر مجبور شوید آن قرار است را همراه خود روغن نارگیل دقیق کنید، چه کاری مشارکت در می دهید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این به این در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است انگشت به همین دلیل {کار} بکشید. جلوگیری از این امر، می تواند حیاتی باشد تخصصی ایجاد می کند مشابه ابتدا اصل العمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی را برای تمام وعده های غذایی روز به روز شخصی اصلاح کنید. ممکن است علاوه بر این در داخل ابتدا تکراری به تذکر برسد، با این وجود به بدست آورده اید پشتیبانی می تنبل در گذشته به همین دلیل اینکه به آزمایش اصولاً همراه خود انواع انگشت شماری به همین دلیل داروها مقدماتی در نظر گرفته شده کنید، وارد برنامه کاهش وزن شخصی شوید.

اصل العمل های شخصی را راه اندازی کنید

یافتن انبوهی به همین دلیل داده ها در موضوع غذاهای اساساً مبتنی بر AIP، چه وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه آفلاین، دردسر معمولاً نیست. اکنون کدام ممکن است بسیاری از اینها رژیم در داخل جاری شهرت است، دنیای وعده های غذایی در داخل توالی اصل العمل های AIP شخصی غنی تر می تواند باشد. با این وجود، می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است به پتانسیل ها شخصی، اصولاً، بازار مواد غذایی محله ای شخصی گوش دهید. به عنوان تصویر، اگر در بازتاب ماکارونی را دوست خوب داشتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اصل پختی در داخل راهنما AIP مواجه از حداکثر، به سادگی به سراغ ماکارونی چنار نروید. در موضوع اجزا در نظر گرفته شده کنید – خواه یا نه آنها خواهند شد به صورت محله ای به راحتی در دسترس است هستند؟ به سادگی در نظر گرفته شده کنید – آیا قادر هستید زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل مورد نیاز را در پشت قسمت ظرف صرف کنید؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آخر، در موضوع جوانه های چشایی شخصی در نظر گرفته شده کنید – به سادگی به این چه چیزی مسئول چه چیزی بود کدام ممکن است {شخص دیگری} ماکارونی چنار را دوست خوب دارد، به این به معنی معمولاً نیست چرا که شما می توانید هم دوست خوب دارید. اندیشه خوبی است کدام ممکن است بدانید چه موادی در داخل انگشت دارید، سبک آنها خواهند شد برای بدست آورده اید روش صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش صحیح می توانید اصل العمل های خارج از آن شخصی را طوری اصلاح دهید کدام ممکن است همراه خود اصل العمل های جدیدترین تکامل داشته باشد یا نباشد با بیرون اینکه زمان، مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک زیادی را به تهدید بیندازید.

به درون واگن بپرید، 9 افزایش

بجز {شرایط} خاصی داشته باشید تخصصی ایجاد می کند آن قرار است به بدست آورده اید قابل توصیه شده است کدام ممکن است فوراً {هر} اقلام غیر AIP را رها کنید، ممکن است علاوه بر این به درستی باشد یا نباشد کدام ممکن است همراه خود خوب وعده های غذایی در داخل خوب زمان راه اندازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خوب وعده غذایی را در داخل خوب زمان، به وعده های غذایی کامل روز راه اندازی کنید. {انتقال} لوس تر به کام همسو با AIP مشارکت در دهید.