{شرایط} {انتقال} {دانشجویان} پزشکی اوکراین به ملت ادعا شدساعت: 14:33
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/12
شناسه خبر: 1836159

رئیس قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت به دلیل {شرایط} {انتقال} {دانشجویان} پزشکی اوکراین برای شکسته نشده تحصیل در داخل ملت خبر داد.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ بنابر ادعا قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، دانشکده‌های ملت اوکراین به دلیل 12 ماه ٢٠١٠ به دلیل لیست دانشکده‌های مورد تایید وزارت بهداشت بیرون شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه ٢٠١٧ 2 دانشکده کارازین خارکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاراس شفچنکو در داخل لیست دانشکده های مورد تایید قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل آن قرار است گذشته تاریخی، دانشکده‌های این ملت به دلیل چک لیست تایید وزارت بهداشت بیرون شدند.


به مشاوره رئیس قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، ٣٢٢ تقاضا {انتقال} {دانشجویان} به درون ملت به دلیل 12 ماه ١٣٩٧ تا این مرحله ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است تصمیم گیری وظیفه آخرین نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ١۶٠ نفر به دلیل ٣٢٢ نفر، دانشجوی موضوع پزشکی شاغل به تحصیل در داخل 2 دانشکده کارازین خارکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاراس شفچنکو در داخل زمان نمره اعتبار دانشکده هستند.


 


کاظم قهرمان زاده اظهار داشت: همراه خود آن قرار است دسته به دلیل دانشجویانی کدام ممکن است در مدرسه‌های مورد تایید مشغول به تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حائز {شرایط} {انتقال} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا این مرحله {به هر} علت متقاضی {انتقال} نبوده اند؛ پس به دلیل پرونده تقاضا طبق ضوابط اقدام احتمالاً وجود خواهد داشت.


 


 قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، عده ای به دلیل این {دانشجویان} به دلایلی حائز برخی {شرایط} {انتقال} نشده اند، می توانند در داخل آزمون کدام ممکن است جهت تجزیه و تحلیل آموزش کدام ممکن است برای این دسته به دلیل {دانشجویان} شورای‌باور نکردنی {برنامه ریزی} به تصویب رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دیماه ١۴٠١ برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت، نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت خرید نمره حد نصاب قبولی جهت اخذ پذیرش به دلیل دانشکده‌های درون اقدام کنند.


 


 تقریباً در مورد مبارزه در داخل ملت اوکراین، مطابق رایزنی های اجرا شده، دانشکده‌های کشورهای ecu همسایه نسبت به پذیرش {دانشجویان} شاغل به تحصیل در داخل اوکراین ادعا آمادگی کرده اند.


 


به مشاوره رئیس قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، مطابق ادعا وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی باور نکردنی فدراسیون روسیه، دانشکده‌های این ملت جهت پذیرش {دانشجویان} اوکراین در داخل مشابه موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در داخل صورت بورسیه در دسترس بودن در داخل اوکراین، برای اطمینان از پتانسیل تحصیل {رایگان} در داخل روسیه ادعا آمادگی کرده‌اند.


 


 قهرمان زاده اظهار داشت: مطابق رایزنی های اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همراه خود وزارت امور خارجه، پتانسیل شکسته نشده تحصیل به صورت غیرحضوری در مدرسه‌های اکراین با عرضه می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد می شود کدام ممکن است این {دانشجویان} به دلیل جایگزین القایی موجود استفاده بیشتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدرسه‌های مورد تایید سایرکشورها منتقل شوند به همان اندازه بتوانند به دلیل پتانسیل {انتقال} هر دو ارزشیابی مدارک در طولانی مدت آموزش شخصی بهره مند شوند.


 


مطابق ضوابط وزارت بهداشت،‌ این {دانشجویان} در داخل صورت تحصیل بیش به دلیل نیمی به دلیل فاصله در مدرسه مورد تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروع به دلیل آن قرار است دانشکده، پتانسیل ارزشیابی اثبات را خواهند داشت.


 


 


انتهای پیام/

 منبع مفید: ایسنا