{شرایط} {انتقال} {دانشجویان} پزشکی اوکراین به ملت گفتن شدساعت: 14:33
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/12
شناسه خبر: 1836159

رئیس قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت به دلیل {شرایط} {انتقال} {دانشجویان} پزشکی اوکراین برای یکپارچه تحصیل در داخل ملت خبر داد.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ بنابر گفتن قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، دانشکده‌های ملت اوکراین به دلیل 12 ماه ٢٠١٠ به دلیل لیست دانشکده‌های مورد تایید وزارت بهداشت بیرون شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه ٢٠١٧ 2 دانشکده کارازین خارکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاراس شفچنکو در داخل لیست دانشکده های مورد تایید قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل آن خواهد شد گذشته تاریخی، دانشکده‌های این ملت به دلیل چک لیست تایید وزارت بهداشت بیرون شدند.


به آموزش داده شده است رئیس قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، ٣٢٢ تقاضا {انتقال} {دانشجویان} به درون ملت به دلیل 12 ماه ١٣٩٧ تا به امروز ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است تصمیم گیری وظیفه بسته شدن نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ١۶٠ نفر به دلیل ٣٢٢ نفر، دانشجوی منطقه پزشکی شاغل به تحصیل در داخل 2 دانشکده کارازین خارکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاراس شفچنکو در داخل زمان نمره اعتبار دانشکده هستند.


 


کاظم قهرمان زاده ذکر شد: همراه خود آن خواهد شد دسته به دلیل دانشجویانی کدام ممکن است در مدرسه‌های مورد تایید مشغول به تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حائز {شرایط} {انتقال} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز {به هر} چه چیزی مسئول چه چیزی بود متقاضی {انتقال} نبوده اند؛ پس به دلیل سند تقاضا طبق ضوابط اقدام ممکن است.


 


 قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، عده ای به دلیل این {دانشجویان} به دلایلی حائز برخی {شرایط} {انتقال} نشده اند، می توانند در داخل آزمون کدام ممکن است جهت تجزیه و تحلیل آموزش کدام ممکن است برای این دسته به دلیل {دانشجویان} شیفته شورای‌خارق العاده {برنامه ریزی} به تصویب رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دیماه ١۴٠١ برگزار ممکن است، نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت خرید نمره حد نصاب قبولی جهت اخذ پذیرش به دلیل دانشکده‌های درون اقدام کنند.


 


 تقریباً در مورد مبارزه در داخل ملت اوکراین، مطابق رایزنی های تکمیل شده، دانشکده‌های کشورهای ecu همسایه نسبت به پذیرش {دانشجویان} شاغل به تحصیل در داخل اوکراین گفتن آمادگی کرده اند.


 


به آموزش داده شده است رئیس قلب شرکت ها دانشگاهی وزارت بهداشت، مطابق گفتن وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین خارق العاده فدراسیون روسیه، دانشکده‌های این ملت جهت پذیرش {دانشجویان} اوکراین در داخل مشابه منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در داخل صورت بورسیه در دسترس بودن در داخل اوکراین، برای اطمینان از فرصت تحصیل {رایگان} در داخل روسیه گفتن آمادگی کرده‌اند.


 


 قهرمان زاده ذکر شد: مطابق رایزنی های تکمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همراه خود وزارت امور خارجه، فرصت یکپارچه تحصیل به صورت غیرحضوری در مدرسه‌های اکراین با عرضه می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شدت توصیه می شود کدام ممکن است این {دانشجویان} به دلیل جایگزین برانگیخته موجود استفاده بیشتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدرسه‌های مورد تایید سایرکشورها منتقل شوند به همان اندازه بتوانند به دلیل فرصت {انتقال} هر دو ارزشیابی مدارک در نهایت آموزش شخصی بهره مند شوند.


 


مطابق ضوابط وزارت بهداشت،‌ این {دانشجویان} در داخل صورت تحصیل بیش به دلیل نیمی به دلیل فاصله در مدرسه مورد تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروع به دلیل آن خواهد شد دانشکده، فرصت ارزشیابی اثبات را خواهند داشت.


 


 


انتهای پیام/

 منبع مفید: ایسنا