شبکه اطلاع رسانی راه دانا


گزارش میدانی «دانا» از آشفته بازار داروهای خاص؛

باور عامه مردم از بازار داروهای خاص که در این روزها بطور بی سابقه ای نایاب شده و در بازار آزاد به قیمتی سرسام آور رسیده اند، مشخصا به حذف ارز ترجیحی پیوند می خورد؛ درحالیکه واقعیت امر این نیست و در این داستان ضرورت شفافیت و اقناع سازی متولیان این حوزه بشدت احساس می شود، شاهد مثال این امر اظهارات چند هموطن است در گزارش میدانی دانا که بی وقفه در پی داروهای خاص بودند.

رژیم لاغری سریع