وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا


معاون تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری خوب مجتمع اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود دانا؛

معاون تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری مجتمع اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی چادرملو: مجتمع اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی چادرملو در داخل زمان تابستان ۱۴۰۰، رکورد تأمین 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰هزارتن تأمین شمش را سند کرده است، با این وجود ناشی از قطعی‌های تحت تأثیر قرار دادن با بیرون نرم افزار یادآور ۱۵۰هزارتن به همین دلیل تأمین شمش این توالی کاسته شده است.