سه عامل کدام ممکن است به خواهید داشت در داخل راهی که در آن بهبود بار پشتیبانی می تدریجی

اگر به همین دلیل {کسی} بپرسید کدام ممکن است روش های آسان به می توانید بار اضافه کنید، اکثر افراد خواهید داشت را حلقه دار پیش آگهی می دهند. در نظر گرفته شده ممکن است اینجا است کدام ممکن است “چرا {کسی} نیاز دارد بار اضافه تدریجی؟” دلیل این است علت، اکثر افراد ایده بهبود مقدار عضلانی را توجه {نمی کنند}. با این حال، انداختن پوند را توجه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه نوع} قابل توصیه به راحتی در دسترس است است.

در واقع، مردمی ترین می گویند اگر نیاز دارید بار شخصی را بهبود دهید، نیاز به غذای بیشتری خوردن کنید. به هر طریقی، روزی کدام ممکن است بدن ما انرژی بیشتری نسبت به خوردن {واقعی} شخصی خوردن می تدریجی، بار بیشتری فراهم می کند. اساساً، اگر انرژی بیشتری نسبت به انرژی خوردن کنید/فعالیت های ورزشی کنید، بار اضافه خواهید کرد.

آنچه نیاز به برای راه اندازی بهبود بار مشارکت در دهید

1 – همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی صحبت کنید

اولیه کاری کدام ممکن است نیاز به مشارکت در دهید اینجا است کدام ممکن است همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی در موضوع اینکه چرا {نمی توانید} بار اضافه کنید صحبت کنید. تعدادی از {شرایط} پزشکی بهبود بار را فقط در مورد امکان پذیر نیست می تدریجی. اگر مسئله پزشکی دارید، پس نسبت انرژی مصرفی خواهید داشت به انرژی سوزانده شده {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنایی ندارد. با این وجود، اگر یاد بگیرید کدام ممکن است هیچ گونه عارضه بهزیستی ندارید، نیاز به به سادگی بار اضافه کنید. با این وجود، چون آن است احتمالا از قبل می دانید، تمایز زیادی بین بهبود چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی ممکن است وجود داشته باشد. ما دغدغه برای رسیدن به بار مفید، خرس نوع گروه های عضلانی با بیرون چربی ها هستیم. {افرادی که} می خواهند اضافه وزن شوند نیازی به توصیه ندارند: تنقلات، بستنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیتزاها {در حال حاضر} موثرترین همسران ممکن است هستند – به همین دلیل ما در موضوع بهبود بار ناسالم صحبت {نمی کنیم}.

2 – {مقدار} انرژی شخصی را تصمیم گیری کنید

آنچه خواهید داشت خواهد شد نیاز به مشارکت در دهید اینجا است کدام ممکن است بدانید برای ادامه دادن بار موجود بدن ما به چه {مقدار} انرژی خواستن دارید. خانمها نیاز به آن قرار است را در داخل 12 ضرب کنند. پسران نیاز به آن قرار است را در داخل 15 ضرب کنند. عددی کدام ممکن است اکتسابی می کنید {مقدار} انرژی است کدام ممکن است نیاز به به صورت روزانه خوردن کنید به همان اندازه بار شخصی را نگه داشتن کنید، بر ایده ورزش بدنی موجود خواهید داشت.

اگر نیاز دارید {هر} هفته بار بیشتری (مثلاً عالی کیلو) اضافه کنید، نیاز به به صورت روزانه 500 انرژی اضافه شده خوردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه ورزش بدنی شخصی را بهبود ندهید. وقتی اصولاً فعالیت های ورزشی می کنید، نیاز به انرژی مصرفی را به بیش به همین دلیل 500 انرژی اضافه شده بهبود دهید.

3 – عالی تقویت می کند همراه خود کیفیت بالا برای توده عضلانی تصمیم گیری کنید

{افرادی که} می خواهند بار شخصی را بهبود دهند، بیایید به همین دلیل متخصصان سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازان استفاده بیشتر از کنیم، معمولاً به تقویت می کند های غنی به همین دلیل پروتئین یادآور آب چسبناک هر دو وی ایزوله روی می آورند. یافتن چنین تقویت می کند‌هایی در داخل {داروخانه} محله ای هر دو در داخل وب واقعاً ساده است (تقویت می کند‌های زیادی در داخل وب فروخته می‌شوند. برای نمونه آنلاین‌موقعیت یابی bodybuilding.com را در ذهن داشته باشید: بیش به همین دلیل 10 میلیون واحد خریداری شده!). آب چسبناک یکی در همه موثرترین تقویت می کند هایی است که قادر خواهید بود برای بهبود مقدار عضلانی {انتخاب کنید}. تعدادی از بازخورد را در داخل وب ارزیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخابی} آگاهانه داشته باشید.