سازمان ملل نسبت به کاهش کمک های این سازمان به افغانستان هشدار دادسازمان ملل متحد اعلام کرد که کمک های بشردوستانه این سازمان در حال حاضر در اختیار ۳۸ درصد مردم افغانستان می رسد اما به علت کاهش بودجه این کمک ها به ۸ درصد کاهش خواهد یافت.