راهنمای شخص اضافه وزن برای عالی کشش فوق العاده

عالی واقعیت آسان فقط در مورد اکثر پسران اضافه وزن… ما به بعد عالی 2×4 آرام هستیم. می دانم کدام ممکن است اخیراً وقتی نگاهی به {انعطاف پذیری} مشارکت در دادم، در موفقیت در اسباب بازی نگاهی به مسئله داشتم. خواه {روده} ما مانع شدن به همین دلیل کشش فوق العاده شود هر دو ماهیچه هایمان به همین دلیل جین منسوخ شده جورداش سکسی تر باشد یا نباشد، کشش برای پسران اضافه وزن شرط بندی مطمئن ای معمولاً نیست. متأسفانه این همان چیزی است که ما واقعاً نیاز به اصولاً مشارکت در دهیم. پس بیایید فقط در مورد کشش بهترین صحبت کنیم.

چون آن است از قبلً اشاره کردن کردم کانون اصلی ویژه من می روم اخیراً روی دویدن است، متعاقباً تعداد زیادی از کشش هایی کدام ممکن است حدس و گمان به فقط در مورد آن قرار است صحبت کنم، حول این ماده موضوع است. با این وجود واقعاً هر کششی کدام ممکن است بتوانیم مشارکت در دهیم برای ما فوق العاده است. نسبتاً غالباً می بینم کدام ممکن است هر روز ده به همان اندازه دوازده ساعت جلوی لپ تاپ می نشینم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در {انعطاف پذیری} من می روم (را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر من می روم!) نمایشگاه ها. وقتی یک بار دیگر راه اندازی به دویدن کردم، متوجه شدم کدام ممکن است نمی‌توانم واقعاً گام‌هایم را بیرون از در برانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن بزرگی در آن قرار است عدم انعطاف رادیکال من می روم بود. همراه خود از جمله عالی رژیم کششی فوق العاده، توانستم گام شخصی را بهبود {دهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده بهتری داشته باشم. به علاوه صبح روز بعد واقعاً احساس بهتری من حتی دارم!

پس بهترین راه برای این {کار} را مشارکت در دادم؟ اول، ما مانع شدن خالص {روده} شخصی را {داریم} کدام ممکن است نیاز به بر آن قرار است غلبه کنیم. {پاسخ} ساده برای آن قرار است اینجا است تخصصی ایجاد می کند حالت ایستاده به صورت افقی کشیده شوید. سعی نکنید برای کشش انعطاف پذیر شوید. به همین دلیل انگشت ارائه ثبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} دیدن شدید سرراست است، ویژه به ویژه اگر (چه روزی!) در طولانی مدت مشاهده شخصی کشش دهید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش در حالت نشسته معمولاً همراه خود سد عظیم معده برخورد با می تواند، چون آن است من می روم واقعاً دوست دارم آن قرار است را بنامم. متعاقباً به همین دلیل عالی نیمکت کم، عالی صخره عظیم، چیزی کدام ممکن است بتوانید به همین دلیل آن قرار است برای بالا بردن پای شخصی به همان اندازه زاویه 20 سطح هر دو اصولاً بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آن قرار است انگشتان پا را در جهت بیرون از در بکشید، بیشترین استفاده را ببرید. به همین دلیل فشرده شدن {روده} می توانید داشته باشید توقف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به می توانید داشته باشید فرصت می دهد کشش واقعا خوبی داشته باشید.

چون آن است کشش می دهید، وقت شخصی را صرف کنید! {به آرامی} شخصی را زیرین بیاورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حل و فصل منادی کردن شخصی برای انواع 15 با آن همراه باشید. سپس {به آرامی} تمیز کردن با سمت نخست بکشید. این {کار} را 2 به همان اندازه 3 بار روی هر انگشتان پا مشارکت در دهید. پس به همین دلیل اتمام کشش پای براق، زانوها را بیرون از در بکشید. نسبتاً غالباً ما اشخاص حقیقی اضافه وزن در حین دویدن دچار قفل شدن پاها می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث می تواند کدام ممکن است عالی جورهایی به هم بزنیم. می توانید داشته باشید میل به ایجاد یک با استفاده از ساق انگشتان پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 سر، زانو، باسن، کمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بالاتنه توسعه کنید. برای باسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمر، تلنگر‌های شدید آهسته مشارکت در دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دورترین حالتی کدام ممکن است می‌توانید 5 شمارش کنید حفظ کنید.

پس به همین دلیل اتمام نیمه زیرین تنه در جهت بالاتنه {حرکت} کنید. ممکن است علاوه بر این متوجه آن قرار است نشوید، با این وجود وقتی می دوید، تعداد زیادی از کارها در آنجا مشارکت در می تواند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری آسانی برای تحمل فشار است. {به آرامی} شانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن شخصی را {کار} کنید. وقت {گذاشتن} برای مشارکت در اقدامات کششی {آرام} ممکن است به همین دلیل {آسیب} دیدگی توقف تدریجی. به هیچ وجه به همین دلیل اقدامات پرخطر هر دو جهش در هنگام کشش استفاده بیشتر از نکنید، کدام ممکن است ممکن است نتیجه در مسائل شدید شود. مشارکت در عالی کشش فوق العاده نیاز به 8 به همان اندازه 10 {دقیقه} اندازه بکشد.

در صورت فرصت در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل مشاهده، اقدامات کششی مشارکت در دهید. اگر بعد به همین دلیل آن قرار است {نمی توانید} عالی کشش رادیکال مشارکت در دهید، اطمینان داشته باشید کدام ممکن است برای عقب انداختن پیچ خوردگی های پاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانه های شخصی زمان بگذارید. می توانید داشته باشید {سپاسگزار} {خواهید بود} کدام ممکن است باقیمانده روز را مشارکت در دادید. شکست در کشش بعد به همین دلیل عالی مشاهده زحمت کش در حقیقت ممکن است نتیجه در به کاهش {انعطاف پذیری} شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در حال حاضر} شناخته شده به عنوان اشخاص حقیقی اضافه وزن همراه خود این مسئله انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه راحت می کنیم. در مجموع، اقدامات کششی یکی در همه {ساده ترین} کارهایی است که خواهید داشت برای تقویت سلامت کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی روال تمرین شخصی مشارکت در دهید.