2 کاروان لجستیکی نظامی آمریکا در داخل عراق عملکرد قرار گرفتنددارایی ها امنیتی عراق صبح دوشنبه گفتند کدام ممکن است 2 کاروان به همین دلیل نیروهای ائتلاف تحمل حمایت آمریکا درست در این لحظه انفجار منصفانه بمب جدا بزرگراه ای را در داخل عراق عملکرد قرار دادند، با این وجود تلفات جانی گزارش نشد.