خشکسالی در پرتغالساعت: 08:47
تاریخ انتشار: 1301/06/12
کد خبر: 1894607

خشکسالی در پرتغال

مانند اروپا، کاهش بارندگی و درجه حرارت بالا در پرتغال ذخایر در سراسر کشور را به سطوح خطرناکی رسانده است.سطح آب در سد لیندوجو در حال کاهش است.