حضور در داخل راهپیمایی روز قدس، هم صدایی همراه خود جهان در داخل انزجار به دلیل صهیونیست است/حمایت کاسب کارانه آمریکا به دلیل اوکراینساعت: 09:48
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/08
شناسه خبر: 1834991

جعفر قنادباشی همراه خود خاص اینکه در داخل عصر امروزی اوکراین را مناسبت عینی به دلیل رژیم انگشت نشانده آمریکاست تخصصی ایجاد می کند حمایت به دلیل آنان مورد بدعهدی قرار گرفته، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی هم نیاز به بداند کدام ممکن است اگر چه {پیوند} آمریکا همراه خود این رژیم مقایسه شده است همراه خود اکنون نیست رژیم‌ها کاملاً متفاوت است، اما چه زمانی زمانی قرار باشد یا نباشد، خطری صهیونیست‌ها را خطر تدریجی، یانکی‌ها ممکن است را تنها واقعی خواهند گذاشت.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ جعفر قنادباشی، کارشناس امور بین‌الملل در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار عصر همدان، اوکراین را مناسبت عینی در داخل عصر امروزی دانست تخصصی ایجاد می کند حمایت آمریکا مورد بدعهدی آنان قرار گرفته، اظهار کرد: این رژیم اوکراین علی رغم اینکه انگشت نشانده آمریکاست با این وجود چندان مورد حمایت آمریکا قرار نگرفته مگر به آنان سلاح دانش است کدام ممکن است بعد از همه آن خواهد شد هم قیمت اش را خریداری شده خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حمیت در واقعیت کاسب کارانه است.


شاه ایران مناسبت مشخصی است کدام ممکن است مورد بدعهدی آمریکا قرار گرفت/او می رود را به بیمارستان روانی بردند


این کارشناس امور بین‌الملل اظهار داشت: آمریکا در داخل اسبابک ها مختلفی انگشت نشانده شخصی را در داخل مواقع مورد نیاز تنها واقعی گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گذارد، مناسبت آن خواهد شد تنها واقعی {گذاشتن} شاه ایران بود کدام ممکن است وقتی به دلیل ایران ناپایدار کرد حمایتی به دلیل او می رود {نکردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی او می رود را به 1 بیمارستان روانی فرستادند.


وی ادای احترام به شد: دیکتاتورهایی چون حسنی مبارک در داخل مصر، بن علی در داخل تونس، قذافی در داخل لیبی مناسبت های یکی دیگر به دلیل انگشت نشانده های امریکا هستند کدام ممکن است مورد حمایت آنان قرار نگرفتند با این وجود مناسبت عینی برای عصر همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر کدام ممکن است پوشش را دنبال می‌کنند، اوکراین را می‌توان نمونه زد.


به دلیل ابتدای ساختمان گروه ملل آمریکا مدافع رژیم صهیونیست بوده


قنادباشی تصریح کرد: یانکی‌ها در داخل حمایت به دلیل اوکراین هم به صورت کاسب کارانه وارد شدند، سلاح می‌فرستند کدام ممکن است بعدها مبالغ آن خواهد شد را خریداری شده کنند. پشتیبانی ابتدایی کدام ممکن است راهی پیدا کند به دلیل اوکراین حفاظت تدریجی ، خودداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی می‌کنند.


وی در رابطه با اینکه آمریکا در داخل نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نیاز دارند قیمت کردن شخصی برای حفاظت به دلیل اوکراین نباید باشد، اظهار داشت: بعد از همه رژیم صهیونیستی هم نیاز به بداند کدام ممکن است اگر چه {پیوند} آمریکا همراه خود این رژیم مقایسه شده است همراه خود اکنون نیست رژیمها کاملاً متفاوت است، اما چه زمانی زمانی قرار باشد یا نباشد، خطری صهیونیستها را خطر تدریجی، یک بار دیگر یانکی‌ها آن خواهد شد را تنها واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت نخواهد کرد.


این کارشناس امور بین‌الملل در رابطه با فرمایشات رئیس انقلاب، اظهار داشت: شهروندان آمریکا در داخل حمایت به دلیل رژیم صهیونیستی تنها واقعی به ارائه سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار {گذاشتن} دستگاه رسانه اکتفا نمیکنند تا حدودی به دلیل ابتدای ساختمان گروه ملل تا این مرحله آمریکا مدافع اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما جانبه صهیونیستها وارد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین هم مورد دلگرمی صهیونیست‌هاست.


آمریکا در داخل حمایت به دلیل صهیونیست چراغ خاموش اقدام به اشغال فلسطین می تدریجی


وی تصریح کرد: کاری کدام ممکن است صهیونیست‌ها مشارکت در را انتخاب کنید و انتخاب کنید یانکی به دلیل ممکن است حمایت می‌کنند، اینجا است کدام ممکن است اشغال فلسطین درمورد دهه گذشته 12 ماه پیش نباید باشد ممکن است هفته قبلی هم آنجا را اشغال کردند. فلسطینیها را به دلیل محل اقامت هایشان بیرون از در نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک برای صهیونیست‌ها میسازند، به صورت چراغ خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی اقدام به اشغال فلسطین می‌کنند.


شرکت کردن راهپیمایی روز قدس امری جهان است


قنادباشی در داخل خصوص {تأثیر} حضور مردمان در داخل راهپیمایی روز قدس برای پشتیبانی جبهه از دوام اظهار داشت: اینکه ما در داخل راهپیمایی روز قدس نمایندگی کنیم، {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض به 1 امر جهان است، {در این} اعتراض عالی بعد جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران فلسطینی، بعد اکنون نیست مقدسات اسلامی، حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد هم قابل مقایسه با اشغال است. اگر شخص خاص {در این} راهپیمایی نمایندگی می‌تدریجی هم صدایی همراه خود عالی جهان است برای سرنگونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت استعمار.


جبهه از دوام همراه خود مردمان اقامت است


وی در داخل خصوص منطقه جبهه از دوام، اظهار داشت: از دوام همراه خود مردمان اقامت است، اگر حاج قاسم‌ها جبهه از دوام را پایه زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل کردند، ارکان اساسی آن خواهد شد افراد هستند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام با بیرون حضور مردمان معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردی نخواهد داشت.


کارشناس امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: {نتایج} شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخارآفرینی کدام ممکن است به دلیل جبهه از دوام حاصل می‌شود، فاصله آقایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی مستضعفان را فراهم کرده، بخاطر حضور وجودی مردمان است.


انتهای پیام/