{حذف} واقعیت قدس شیفته امپریالیسم رسانه ای غربامپریالیسم رسانه ای غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست در داخل مواجهه همراه خود روز قدس همچنان ثابت است کدام ممکن است حضور بزرگ احتمالاً محافظت دفاعی در برابر این این ماده موضوع باشد یا نباشد.