جهاد اکبر خبرنگاران ایستادگی در برابر هجمه های رسانه ای دشمن است/ فلسفه قیام امام حسین(ع) ادای امر به معروف و نهی از منکر است.امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه بزرگترین جهاد خبرنگاران ایستادگی در مقابل هجمه های رسانه ای دشمنان است خاطرنشان کرد: دشمنان نظام همواره خواهان انتشار اخبار کذب هستند و اصحاب رسانه حتما با قلم تیز خود آنها را افشا می کنند. و امید به جامعه.