تهران میزبان اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران بودساعت: 19:05
تاریخ انتشار: 1301/06/05
کد خبر: 1893065

اولین سمینار بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران جمعه 13 شهریور با حضور افراد مستعد این رشته از 25 استان کشور و همچنین حضور آنلاین و ویدئو کنفرانس با Head Concho Antonio Lasalandara WOSD World سازمان پدافند شخصی (آموزش الزهرا(س) در مجتمع فرهنگی تهران اتفاق افتاد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ اولین سمینار بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران جمعه 13 شهریور با حضور افراد مستعد این رشته از 25 استان کشور و همچنین حضور آنلاین و ویدئو کنفرانس با Head Concho Antonio Lasalandara WOSD World سازمان پدافند شخصی (آموزش الزهرا(س) در مجتمع فرهنگی تهران اتفاق افتاد


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش دفاع شخصی WOSD در ایران