تنها واقعی 10 شانس به دلیل نگین آبی ارومیه که همچنان ادامه دارد! / عملکرد حیاتی وزارت قدرت در داخل احیای دریاچه ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان نزدیک کردن به نوک آن خواهد شدساعت: 15:05
گذشته تاریخی تخلیه: ۱۳۰۱/۰۱/۲۸
کد خبر: 1822635

قبلی قدمی از دست دادن زندگی غیر زمینی ترین دریاچه نمک خاورمیانه؛

زمان احیای دریاچه ارومیه برای عجله در داخل جاری نوک است. به دلیل جمله راهکارهای پیشنهادی احیا کردن نگین آب ارومیه، حفاری تونل {انتقال} آب مورد آگاه باشید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست اندرکاران قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سرمایه گذاری نیز به کندی در داخل جاری توسعه است. اکنون ظاهر شد ها به اقدامات مسئولان وزارت قدرت معطوف شده است به همان اندازه هیچ وقت به دلیل کف دست نرود.

به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا ؛ به نقل به دلیل اروم نیوز ، دریاچه ارومیه دومین دریاچه نمک جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر زمینی ترین دریاچه آب شور خاورمیانه است کدام ممکن است به دلیل 12 ماه 1375 راه اندازی به خشک شدن کرد.

این دریاچه کدام ممکن است روزگاری پذیرای {مسافران} از در همه جا ملت بود، 1000 نفر را همراه خود نمک های خارج از آن {در خود} معالجه کرد. او می رود در امروز در داخل جاری از دست دادن زندگی است.

زمانی آرتمیا، تنها واقعی خارج از آن اقامت دریاچه ارومیه، محققان را در جهت دریاچه گرفتن کرد به همان اندازه تحقیقات شخصی را برای توجه به این حیوان کودک نوپا زرشکی سایه همه شما جای دریاچه به وفور کشف شد می تواند باشد، مشارکت در دهند، در نتیجه آرتمیا یکی در همه این حیوانات است. نیازهای ابتدایی تجارت آبزی پروری روی زمین.

علاوه بر این این، تنها واقعی گونه اقامت در داخل دریاچه نمک ارومیه، لجن زنی به دلیل اکنون نیست مشخصه های دریاچه ارومیه بود به منظور که هر سال 1000 نفر به دلیل عوامل مختلف ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جهان برای برخورداری به دلیل این نعمت خدادادی به ارومیه می آمدند. .


به مقیاس عقب تراز دریاچه ارومیه به 68 سانتی متر

سرپرست تحقیق موزه دارایی ها آب نمایندگی سهامی آب جهان ای آذربایجان غربی ذکر شد: تراز دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی 68 سانتی متر کاهش یافته است است.

به گزارش اوروم نیوز، مهرنگ دوستی رضایی {در این} باره ذکر شد: بر مقدمه فینال پایش، تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴ سانتی متر رسید، این در داخل حالی است کدام ممکن است تراز نگین فیروزه ایران به دلیل ابتدای مهرماه 12 ماه قبلی مخصوصاً… در داخل مرحله ابتدای 12 ماه آبی 1270 متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 65 سانتی متر بود.

وی شکسته نشده داد: تراز دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان خیلی شبیه پارسال فضا زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراز موجود آن خواهد شد نسبت به مدت زمان خیلی شبیه پارسال 68 سانتی متر خیلی کمتر است.

سرپرست تحقیق موزه دارایی ها آب نمایندگی آب جهان ای آذربایجان غربی به دلیل بهبود وسعت دریاچه ارومیه در داخل 12 ماه آبی جاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: میدان کودک نوپا شده است.

وی ذکر شد: نزدیک به طغیان رودخانه ها، احتمالات تراز دریاچه ارومیه در داخل ماه های بلند مدت نزدیک به میزان آب وارد کنید به این دریاچه فوق العاده تعداد زیاد است.

سرپرست تحقیق موزه دارایی ها آب نمایندگی سهامی آب جهان ای آذربایجان غربی همراه خود مقوله ای اینکه به دلیل ابتدای مهرماه 12 ماه 99 به همان اندازه 15 اسفند ماه یکسان 12 ماه 384 میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه شده است، اظهار کرد: این میزان آب {در این} دریاچه به میزان 384 میلیون مترمکعب وارد شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب به دریاچه ارومیه ریخته شد کدام ممکن است نسبت به 12 ماه در گذشته 25 شانس بهبود نمایشگاه ها.


تخریب 90 شانس به دلیل مقدار دریاچه ارومیه

پروفسور نصیر عک به دلیل اعضای هیئت آموزشی دانشکده ارومیه گفت: به دلیل ابتدای فاجعه خشکسالی در داخل دریاچه ارومیه تاکنون حدود 90 شانس به دلیل مقدار این دریاچه به دلیل بین گذشت است.

وی افزود: تراز آب دریاچه ارومیه سالانه ناگهانی واقعاً گاز می گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن اقدامات مختلف ستاد احیای دریاچه ارومیه، اکنون عمق آن خواهد شد به خیلی کمتر به دلیل منصفانه متر رسیده است. رقمی کدام ممکن است روزی بیش به دلیل 6 متر بود.

یکی در همه اعضای هیئت آموزشی دانشکده ارومیه ذکر شد: مقدار آب دریاچه ارومیه هم اکنون 3 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 110 میلیون متر تاس است {در حالی که} 12 ماه قبلی 5 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 290 میلیون مترمکعب آب {در این} دریاچه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 1375 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ابتدای 12 ماه خشکسالی 30 میلیارد متر تاس الان به ساده 3 میلیارد متر تاس آب که همچنان ادامه دارد مخصوصاً حدود 10 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مخصوصاً {فاجعه}.

آک نزدیک به وخامت آلودگی هوا میگوی اقامت شور در داخل دریاچه ارمیا ذکر شد: علاوه بر این به مقیاس عقب مرحله آب دریاچه، میزان میگوی اقامت شور در داخل {هر} لیتر دریاچه ارمیا به در دسترس به a 0 رسید. آرتمیا کدام ممکن است خوب ارزش اقتصادی بالایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوب منبع مفید {درآمد} خوبی هم برای آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای آذربایجان ژاپنی باشد یا نباشد.


{مدیریت} ضعیف باعث خشک شدن 80 شانس دریاچه می تواند باشد

وی ذکر شد: وضعیت امور بحرانی دریاچه ارومیه تا حد زیادی قابل انتساب به بهبود دمای جهان، به مقیاس عقب بارندگی، سدسازی نامناسب در داخل بخش آبخیز، رشد بی رویه کشاورزی، درو کردن بی رویه آب در داخل {مناطق} احاطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستکاری غیرکارشناسی در داخل ساختار دریاچه است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} غلط.» {مدیریت} ضعیف. این موضوعی است کدام ممکن است تحلیلگران تنظیم زیست بر آن خواهد شد اتفاق تذکر دارند.

آک در داخل شکسته نشده سخنان شخصی ذکر شد: احیای دریاچه ارمیا موارد اقتصادی زیادی بر دوش پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است. به همان اندازه در امروز 5700 میلیارد تومان احیا کردن این دریاچه قیمت شده است. اگرچه خوب ارزش دریاچه ارومیه تن برابر این رقم است، با این وجود همراه خود معنی‌های اکولوژیکی، ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی می‌توان به احیای دریاچه ارومیه پشتیبانی کرد. به عبارت اکنون نیست، می‌توان نرم افزار احیای دریاچه را برای تعیین {درآمد} برای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی حرفه برای ساکنان جهان در داخل حین اجرای سرمایه گذاری‌های احیا طراحی کرد، همانطور دریاچه نمک در داخل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دریای آرال مشارکت در دانش‌اند. ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان

عیسی کلانتری، رئیس سابق گروه ایمنی تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در داخل مردادماه 98 ذکر شد: 18 شانس دریاچه ارومیه قابل انتساب به {شرایط} اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 82 شانس قابل انتساب به {مدیریت} ضعیف خشک شده است.

پروفسور آکه اذعان داشت: {در این} 12 ماه ها کدام ممکن است ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، سرمایه گذاری های زیادی احیا کردن دریاچه ارومیه اجرا شده است با این وجود نرم افزار ای جلوگیری از جلوگیری از تبخیر آب در داخل دریاچه {وجود ندارد}. توصیه شده من می روم در داخل 12 ماه 1385 «کودک نوپا شدن مرحله دریاچه ارومیه» بود. در نتیجه تنها واقعی همراه خود به مقیاس عقب دریاچه می توان میزان تبخیر را به مقیاس عقب داد. {متاسفانه} به دلیل یکسان فاصله همراه خود این توصیه شده مخالفت شد. دلیلش هم این بود کدام ممکن است نیاز به درست مثل در گذشته دریاچه را سرزنده می کردیم.سرمایه گذاری های احیا باعث تقویت دریاچه نشد

این پژوهشگر تایید کرد کدام ممکن است ستاد احیای دریاچه ارومیه در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در گذشته تراز زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکولوژیکی دریاچه ارومیه را تصمیم گیری کرد کدام ممکن است بر مقدمه آن خواهد شد وسعت دریاچه حدود 4300 کیلومتر {مربع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 15 میلیارد متر تاس آب خواهد بود، احتمالا. . این {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی چندین سرمایه گذاری. با این وجود به دلیل یکسان ابتدا مطمئن بود کدام ممکن است این سرمایه گذاری ها راهی که در آن رفع باقی مانده احیا کردن دریاچه ارومیه نخواهد بود در نتیجه به تنظیمات ژئومورفولوژیکی بستر دریاچه توجهی نشده است.

پروفسور آک ذکر شد: زمین دریاچه ارومیه قابل انتساب به فراوانی رسوبات به طور قابل توجهی رسوبات آب نمک فوق العاده بلند است. در داخل قدیم کدام ممکن است این دریاچه عظیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق {متوسط} ​​آن خواهد شد 6 متر بود، زمین آن خواهد شد لجن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زمین آن خواهد شد نمک نداشتیم، {در حالی که} اکنون حدود 7 میلیارد تن نمک زمین دریاچه را پوشانده است.

وی اذعان داشت: {در حال حاضر} معمول عمق دریاچه ارومیه منصفانه متر است کدام ممکن است نسبت به 12 ماه قبلی خیلی کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 1400 بارندگی فوق العاده تا حدودی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت آب به دریاچه فوق العاده کم بود. روزی کدام ممکن است میزان بارندگی کم باشد یا نباشد، ذخیره آب پایین مخازن سدها نیز فوق العاده کم است. مسئولان مربوطه نیز نیاز به {در این} میزان آب صرفه جویی کنند. در نتیجه به دلیل آب پایین سدها برای کمتر از احیای دریاچه استفاده بیشتر از نمی شود. به دلیل این آب برای شرب، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت جهان استفاده بیشتر از می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادن کمک هزینه برای نیازهای کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت فوق العاده خالص است.

این درک دانشکده افزود: قابل انتساب به حفر چاه های قابل توجه در داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه – در داخل 2 طرف آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان ژاپنی – افت مرحله آب زیرزمینی باعث وارد شدن آب شیرینی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه ارومیه شور می تواند باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه های احاطه نیاز به نمک زده شوند.آب از چاه ها رشد کردن کشاورزی شده است.به همین دلیل این یکی از ساده ترین راه ها برای مشارکت در آن خواهد شد نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های عمیق تری این یک ضرورت است.

پروفسور آکه ذکر شد: “{در حال حاضر} بیش به دلیل 90 شانس آب در داخل فاز کشاورزی خوردن می تواند باشد.” ستاد احیای دریاچه ارومیه مشکل زیادی کرده به همان اندازه این میزان را به 40 شانس برساند. نمی‌دانم این سرمایه گذاری چقدر سودآور خواهد بود، احتمالا، اما چه زمانی سودآور شود نیاز به عواقب آن خواهد شد را روی دریاچه ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور دریاچه بالاتر شود.سرمایه گذاری رشد تونل {انتقال} آب به دریاچه ارومیه

سرپرست محل کار {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در داخل رسانه ها معرفی شد: {متاسفانه} وزارت قدرت بیش به دلیل منصفانه 12 ماه است کدام ممکن است اقدامی برای تخلیه آب مشارکت در نداده است.

مسعود تقره چی نزدیک به {طولانی} شدن الگو اجرای سرمایه گذاری تونل {انتقال} آب به دریاچه ارومیه ذکر شد: این سرمایه گذاری همچنان 99 شانس توسعه {واقعی} دارد {در حالی که} خواهد شد برای عجله شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین جدیدترین افتتاح شود با این وجود {متاسفانه} افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده {طولانی} معنی”.

وی افزود: ممکن است همچنین این سرمایه گذاری توسعه مادی فوق العاده کندی داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آمار بخشی کدام ممکن است قرار بود به همان اندازه نوک 12 ماه قبلی به اتمام برسد ظرف 20 روز به اتمام می رسد.

سرپرست محل کار {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ذکر شد: وزارت قدرت نیاز به پاسخگو باشد یا نباشد کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارندگی ها این پرتاب ها فوق العاده پیش نرفت.

وی همراه خود مقوله ای اینکه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین وعده پرتاب بیش به دلیل 200 میلیون مترمکعب را دانش است، خاطرنشان کرد: {متاسفانه} تنها واقعی 60 میلیون مترمکعب کدام ممکن است منصفانه {سوم} وعده های دانش شده احیا کردن دریاچه آرمیا است به دلیل سد بوکان به دریاچه پرتاب شد.

وی شکسته نشده داد: {در این} {شرایط} این دلخوری کردن ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است اگر در داخل اردیبهشت ماه این آب را پرتاب کنیم، چون ماه بلند مدت هوا فوق العاده خوب و دنج است، پرتاب فرصت پذیر نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب پایین سدها نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبخیر شود. طاگرچی ذکر شد: آب به دریاچه ارومیه نمی رسد.

وی افزود: در داخل همین راستا همراه خود معاون اول رئیس جمهور تصمیم گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متذکر شدیم صورت دولت نشدن مصوبات احیای دریاچه ارومیه، سیستم های دولت نسبت به اجرای مصوبات احیای دریاچه ارومیه عدم مشتاق تمیز کردن با قرار است به آنها بروند گفتن کنند. به دریاچه ارومیه نرسد، به جایگاه اول برمی گردیم.»

به همین دلیل گزارش، زمان در داخل زمینه احیای دریاچه ارومیه رو به نوک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ترسیده گذر زمان به نظر نمی رسد که باشند. در نتیجه اگر زمان بگذرد هیچ آبی {نمی تواند} به دریاچه رها شود. قالب عظیم احیای دریاچه ارومیه، تونل {انتقال} آب، همراه خود {سرعت} کم در داخل جاری توسعه است. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است پایان دادن آن خواهد شد برای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها میل ندارد. {در حالی که} حفر این تونل در داخل دنیا بی همتا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه کم قیمت ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زودی ترین سرمایه گذاری های بعد به دلیل انقلاب خواهد بود، احتمالا.

انتهای پیام/