تصاویر/ اردک گلی; هنر زنان بوئین زهراساعت: 08:54
تاریخ انتشار: 1401/03/21
کد خبر: 1854957

ارداق گلی یا گلیم یکی از هنرهای زنانه در بخش اردک شهرستان بوئین زهرا است. اردک یکی از گلیم های خواجوین با نقش های برجسته و منحنی است. طراحی ها بر اساس نقوش حیوان، گل، پرنده و انسان است که از طبیعت الهام گرفته شده و بافت آن کج است.