تدوین {سند} نظام سراسری نوآوری شیفته وزارت علوم/ مانترا امسال فرصتی برای محله آموزشی ملت است.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا ؛ به نقل به دلیل دیار آفتاب. محمد علی الزلفی گل وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری عصر همین الان در داخل {مراسم} تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس دانشکده اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده تجاری اراک ذکر شد: ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال کنونی ملت به سادگی به کف دست نیامده است. مسئولان نیاز به بدانند کدام ممکن است این وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی خون 1000 شهید را بر دوش دارد.»

وی افزود: قطعا {مدیران} وقتی ثمره زحمات شخصی را می بینند متوجه می شوند کدام ممکن است عمر تمیز کردن با خوبی سپری کرده اند.

زلفی گل همراه خود مقوله ای اینکه استان مرکزی همراه خود توانمندی های شخصی دارای مشخصه های منحصر به شخص خاص است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است تا به امروز به دلیل آن خواهد شد به خوبی استفاده بیشتر از نشده است، ذکر شد: این استان مهد علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای تأثیرگذار در داخل ملت بود کدام ممکن است حیاتی ترین آنها خواهند شد امام خمینی(ره) است. وی همراه خود فراهم کردن مانکن جدیدی به دلیل {مدیریت}، کارآمدی اسلام را به جهانیان تأیید شد.

وی ذکر شد: جمهوری اسلامی به دلیل معدود کشورهایی است کدام ممکن است به دلیل استقلال رادیکال برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط خودم پوشش های شخصی را تغییر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای جمهوری اسلامی به دلیل این استان برخاسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان متنوع به این سرزمین تقدیم کرده اند.

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود تایید اینکه استانداری مرکزی مطمئناً یکی موثرترین استانداری ها آن را به راه تجاری است، ذکر شد: پیش بینی می شود دانشکده های این استانداری به طور قابل توجهی دانشکده {مادر} جزو موثرترین دانشکده های ملت باشند. .

وی افزود: دانشکده تجاری اراک احتمالاً همتراز دانشکده تجاری امیر کبیر باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل این دوران نیاز به همراه خود راه اندازی وحدت کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان رشد یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد این صنایع به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها برسد. ابتدای وضعیت.” وحدت کل شما جانبه حاصل می تواند.

زلوی گل ذکر شد: به دلیل روسای دانشکده ها پیش بینی می شود کدام ممکن است نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهای شخصی را برای بلند مدت دانشکده مقوله ای کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان {هر} محله غیر زمینی ترین سرمایه {هر} محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدرسه خوب شخص نیاز به نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار داشته باشد یا نباشد. نتیجه گیری او می رود.”

وی شکسته نشده داد: نزدیکی استانداری مرکزی به پایتخت خوب چیز خوب در مورد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلابی شدن دانشکده ها احتمالاً استانداری مرکزی تجاری را مکان تعطیلات شخصی قرار دهد.

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری افزود: دانشکده تجاری همراه خود پشتیبانی صنایع {مستقر} {در این} استان احتمالاً الگویی برای سایر دانشکده های ملت باشد یا نباشد، مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به به آنها خواهند شد معامله با کنیم.

وی ذکر شد: وجوه امسال اعتبار خوبی را آرم می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای دانشکده‌ها نیاز به نرم افزار‌های خوبی برای بیشترین استفاده را ببرید این گروه‌ها داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم نیاز به برای ارتقای کیفی دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد اقداماتی مشارکت در دهد.

زلوی گل فقط در مورد نبود سامانه سراسری نوآوری در داخل ملت ذکر شد: بنا به تقاضا شورای خارق العاده انقلاب باکلاس {اجازه} دانش شد {سند} نظام سراسری نوآوری شیفته وزارت علوم انباشت شود.

وی افزود: به عنوان تصویر هیچ پوشش بیمه پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات عالی تصرف ذهنی مبنای زایمان نوآوری در داخل ملت نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مورد خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری را به آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون کشیدیم در داخل حالی تخصصی ایجاد می کند سایر مکان های بین المللی مقررات تصرف ذهنی به صورت تهاجمی تحمیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر زمینی ترین دانشکده های جهان با استفاده از تصرف غیر سکولار {درآمد} زیادی راه اندازی می کنند.

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تصریح کرد: در داخل در میان دانشکده ها اعضای هیئت آموزش نیاز به در داخل {بازه زمانی} مشخصی گزارش اختراع بگیرند، در واقع سابقه دانشکده ها در داخل غرب بیش به دلیل 500 12 ماه است اما چه زمانی {مدیران} باهوش باشند. سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاد آگاه می توانند به دلیل تجربیات دنیا نهایت استفاده بیشتر از را ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به دلیل این تخصص استفاده بیشتر از شود می توانیم فضا شخصی را همراه خود دنیا کم کنیم.

وی افزود: تعیین در پایان توسط خودتان آثار هنری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل زمینه علوم نانو اقدامات در پایان مشارکت در دانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان جزو کشورهای صاحب عنوان {در این} زمینه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین می توانند همراه خود تجزیه و تحلیل به مسئولان جاده بدهند.

زلوی گل ذکر شد: آماده شدن برای تدوین نرم افزار {هفتم} رشد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه همین الان نیاز به تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات زیادی برای تعیین آگاهانه مشارکت در می شد، با این وجود در داخل حرکت چنین یک چیز را در داخل ملت نمی بینیم.

وی فقط در مورد {اهمیت} مانترا 12 ماه ذکر شد: مانترا امسال فرصتی برای محله آموزشی است، نوآوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به دلیل این جهت لازم است کدام ممکن است کالا غیررقابتی تأمین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مقررات تصرف ذهنی به تصویب برسد قطعاً این حیاتی به احتمال زیاد خواهد بود. تأمین خوب محصول.” همراه خود نوآوری، این محصول شخص خاص به احتمال زیاد خواهد بود.

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری افزود: روزی می توانیم جایگاه شخصی را در داخل دنیا داشته باشیم کدام ممکن است داده ها همراه خود بیشترین استفاده را ببرید چیز خوب در مورد های نسبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها چیز خوب در مورد داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی راهی که در آن موفقیت در چیز خوب در مورد هزینه کردن در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری است. ”

وی خاطرنشان کرد: در داخل دردسر هستیم به همان اندازه آیین نامه ارتقاء را بازنگری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی تشویقی را به 30 به 32 برسانیم، قطعاً نیاز به بین شخصی که باعث پیشرفت دانشکده می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی که دردسر {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل امتحان و این امر تمایز قائل شد. ارتقای نمره اعتبار اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دانشجویان}.

انتهای پیام/