بیمارستان‌های استان قزوین سناریو خوبی ندارند 


وی درخصوص ادعای آستان قدس در داخل فاز‌های زیاران، زرگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشلاق افزود: رودخانه‌ها، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوه‌های این {مناطق} را تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی برای افراد راه اندازی کرده‌اند؛ {در این} مونتاژ به دلیل وزیر بهداشت تقاضا در واقع دارم کدام ممکن است همراه خود قالب این نگرانی در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مسئله این {مناطق} را انتخاب کنند.

 


سناریو بیمارستا‌ن‌های قزوین خارق العاده معمولاً نیست

 


مشاور افراد قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در داخل مجلس در موضوع سناریو خطرناک بیمارستان‌های قزوین اظهار داشت: بیمارستان‌های استان آن را به راه چشم اندازها، تشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت در داخل سناریو خوبی قرار ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به بیمارستان‌های ۷۰۰ تشک‌خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1000 تشک‌خوابی فاز شخصی بهترین راه‌اندازی شوند.

 


وی یکپارچه داد: قزوین در نتیجه قرار کلاچ در داخل شاهراه شاهد تصادفات زیادی است، برای نمونه شهرستان آبیک به دلیل اتوبان وارد کنید ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار تلفات جانی متنوع می‌شود.

 


سیاهکلی تصریح کرد: باتوجه به اینکه برای راه اندازی بیمارستان آبیک پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر ممکن است وجود داشته باشد، این یک ضرورت است وزیر {در این} امر استان را یاری کنند به همان اندازه همراه خود صدور پروانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مسائل اجرایی احداث بیمارستان تعیین کنید قابل احترام به شخصی بگیرد.

 


وی افزود: متخصص بیهوشی، آمبولانس، آسیاب، اسباب بازی اکسیژن ساز، الکتروشوک، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموگرافی به دلیل اکنون نیست نیازهای بیمارستان شهدای آبیک است.

 


مشاور افراد قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در نهایت اظهار داشت: آلایندگی آبیک در داخل بخش دامداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی سیمان نخست است؛ با این وجود عوارضی {در این} خصوص به شهرستان آبیک تعلق نمی‌گیرد به همان اندازه در داخل بخش سلامت این شهرستان استفاده بیشتر از شود.

 


انتهای پیام/