بعد به دلیل بای پس شکم: مقداری {عشق} طاقت فرسا در موضوع غذای ناراضی

مبتلایان اخیر بای پس شکم می گویند وعده های غذایی را به دلیل بازو می دهند، غم به دلیل بازو ارائه وعده های غذایی را می خورند، حسرت غذاهای قبلی شخصی را دارند. برخی آن قرار است را مشابه نابودی منصفانه دوست خوب گران توضیح دادن می کنند. غذاهایی کدام ممکن است مبتلایان برایشان غصه می‌خورند، شیرینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی‌ها، پاستا همراه خود سس‌های با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات شور است.

عزاداری برای غذاهای به دلیل بازو گذشت منصفانه مرحله خالص در داخل الگو زایمان مجدد پس به دلیل روش جراحی اندکی کاهش (WLS) است.

با این وجود، می‌گویم اگر آگاهانه به شخصی یادآوری کنیم کدام ممکن است همین غذاهایی کدام ممکن است دوست خوب داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بازو دانش‌ایم، همسران ما {نبودند}، این مرحله می‌تواند برای عجله بگذرد. این وعده های غذایی ما را می کشتند. این وعده های غذایی باعث می‌شوند کدام ممکن است ما دچار مشکلات وزنی مرضی شویم. در گذشته به دلیل درمان جراحی، منصفانه شخص اضافه وزن مرضی به عنوان یک نتیجه بلعیدن مقدار بیش از حد از را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوءتغذیه {به آرامی} می‌میرد. مصرف شده نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} بر ساختار سلولی بدن ما {تأثیر} گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث {بیماری}، {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن می تواند باشد. روش جراحی اندکی کاهش فینال امتحان و نجات منصفانه مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن کیفیت بالا به مسکن بود.

همراه خود آن قرار است غذاهای {سمی} خداحافظی کنید ممکن است نه بخشی به دلیل مسکن دارید به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه که ممکن است یک نعمت معمولاً نیست؟ نمی شود کاملاً یکسان یک چیز معمولاً نیست کدام ممکن است وقتی انتخاب کردید مسکن شخصی را همراه خود روش جراحی اندکی کاهش نجات دهید، نمی‌خواستید؟

به دلیل بازو ارائه این وعده های غذایی محرومیت معمولاً نیست – رهایی به دلیل {آسیب}، {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجی است کدام ممکن است برای بدن ما دارید راه اندازی می کردند. به دلیل بازو ارائه ممکن است را اوقات خوبی داشته باشید، برای آن قرار است سوگوار نباشید. {ضمانت} می‌کنم وقتی این‌طور به آن قرار است مورد توجه قرار گرفت می‌کنید، مرحله سوگواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوگواری خواستن به احتمال زیاد خواهد بود، در نتیجه افکار دارید به دارید {اجازه} نمی‌دهد ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات خوبی داشته باشید.