ارزیابی BodyBot – خواه یا نه راحت افزار Body Bot منصفانه پاره کردن است؟

خواه یا نه نزدیک به رباتیک تمرینی به تماس گرفتن BodyBot شنیده اید؟ مفهوم این رباتیک در داخل ابتدا برای من می روم قابل توجه عجیب و غریب به وجود می آورد، با این وجود این دقیقا مشابه یک چیز است کدام ممکن است رایان خلق کرده است. این نرم افزار ای است کدام ممکن است حدس و گمان به به اشخاص حقیقی پشتیبانی تنبل به همان اندازه نرم افزار تمرینی بدن ما شخصی را بر مقدمه درجه آمادگی جسمانی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه هایی کدام ممکن است می خواهند اعمال کنند راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی شده کنند.

1. چه انواع تمریناتی در داخل بادی بات ممکن است وجود داشته باشد؟

تمام روال تمرین قابل مقایسه با نرم افزار تمرینی رایان است کدام ممکن است مشتاق در مورد روزنامه سلامتی پسرها شناخته شده به عنوان {سریعترین} اعمال در این کره خاکی راه اندازی شد شده است. نرم افزار او می رود خواهد شد روی جلد روزنامه Millionaire Blueprints همراه خود عنوان The Future of Fitness قرار گرفته است. متوجه شدم کدام ممکن است آیا بسیاری از روال تمرین او می رود بر {سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی دسترسی به احتمالاً بیشترین نتیجه نهایی در داخل همانقدر کم زمان قابل دستیابی تاکید دارند.

2. BodyBot روش های آسان به به من می روم پشتیبانی کرده است؟

در داخل مرحله یک، من می روم سیستم تمرینی بسیار موثر را همراه خود تمام روال تمرین درون این نرم افزار خریداری شده می کنم. همه شما اعمال‌ها در داخل کپک ویدیویی اثبات شده‌اند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم نیازی به آموزش داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن یک چیز نداشتم، در نتیجه رایان خودش تمام اعمال‌ها، به همین دلیل جمله انواع ست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرارها را آرم می‌دهد. من می روم خواهد شد می‌توانم نرم افزار تمرینی شخصی را بر مقدمه گروه‌های عضلانی کدام ممکن است می‌خواهم بسازم هر دو افزایش کنم شخصی شده کنم.

3. چرا نیاز به به همین دلیل BodyBot بیشترین استفاده را ببرید؟

نکته حیاتی اکنون نیست اینجا است کدام ممکن است من می روم در داخل نتیجه نهایی بیشترین استفاده را ببرید BodyBot به توسعه به کاهش چربی ها قابل توجه بهتری کف دست یافته ام. تمام روال تمرین قابل توجه از حداکثر همراه خود فاصله های آرام شدن خواستن هستند. روزی کدام ممکن است «play» را استرس دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال را برخاستن کنید، خیلی زحمت کش است کدام ممکن است نرم افزار را دنبال نکنید.

در واقعیت، ممکن است به طور اضافی متوجه شوید کدام ممکن است این رباتیک ۴ {دقیقه} در داخل روز اعمال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان به {نتایج} خوبی در داخل انداختن پوند می رسد. همراه خود محدود کننده زمان اعمال، EPOC را در داخل بدن ما شخصی به کمتر از می رسانید. EPOC مخفف عبارت Excess Post-Exercise Oxygen Consumption می باشد یا نباشد. باشد که می تواند یک باشد معنی آموزشی برای توضیح دادن انرژی هایی است کدام ممکن است پس به همین دلیل اتمام فعالیت های ورزشی می سوزانید. همراه خود اعمال قلبی، پس به همین دلیل اتمام {کار}، اکنون نیست انرژی نمی سوزانید. با این وجود همراه خود فعالیت های ورزشی همراه خود عمق نخست (حتی به مدت زمان خواستن 4 {دقیقه} در داخل {هر} موارد) بدن ما دارید به همان اندازه 2 روز پس به همین دلیل آن خواهد شد به سوزاندن انرژی شکسته نشده می دهد.