بدهی خارج از کشور 8 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 885 میلیون دلار آمریکا {بوده است}ساعت: 13:23
گذشته تاریخی تخلیه: 1301/01/29
کد خبر: 1822916

موسسه مالی مرکزی گزیده ای به دلیل تراز تیز کردن های 1400 ماهه را چاپ شده کرد.

به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ موسسه مالی مرکزی توالی ای به دلیل آمارهای شبیه به فاز تراز تیز کردن های بهمن ماه را چاپ شده کرد.

در داخل نیمه تراز تیز کردن ها جداول تراز تیز کردن ها، صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات غیرنفتی ملت، قطعا ارزش آن را دارد صادرات غیرنفتی، آمار بدهی های خارج از کشور (بدهی های {واقعی}) را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی هزینه تخلیه ماه به ماه دلار آمریکا به صورت بین بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاف به دلیل گمرک اشاره کردن شده است. بازارها اثبات شده است.

بر مقدمه این آمار در داخل بهمن ماه 1400 بالغ بر 5 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 104 میلیون دلار آمریکا واردات پایان یافته است کدام ممکن است همراه خود احتساب این رقم کل شما واردات طی یازده ماهه به 1400 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 577 میلیون دلار آمریکا رسیده است.


بدهی خارجی 8 میلیارد و 885 میلیون دلار بوده است

در داخل بهمن ماه 4 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 753 میلیون دلار آمریکا صادرات مشارکت در شد کدام ممکن است همراه خود این محاسبه مجموع صادرات طی 11 ماهه به 43 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 517 میلیون رسید.

بدهی خارج از کشور (بدهی های {واقعی}) ملت در نهایت ماه بالغ بر 8 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 885 میلیون دلار آمریکا بوده کدام ممکن است به دلیل این میزان 6289 بدهی بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2596 دلار آمریکا خواستن مدت زمان است.

انتهای پیام/