میل رشد کشت باغات پسته در داخل شهرستان ماهنشان/ ۸ هزار هکتار به دلیل {حاشیه} رودخانه قزل‌اوزن در معرض خطر کشت درخت پسته استساعت: 12:03
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/06
شناسه خبر: 1834545

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان نزدیک به اینکه قابلیت رشد کشت باغات پسته در داخل شهرستان ماهنشان ممکن است وجود داشته باشد ذکر شد: در داخل {حاشیه} رودخانه قزل‌اوزن در داخل حدود ۸ هزار هکتار پتانسیل احداث حیاط پشتی پسته وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی یادگیری مقدماتی آن قرار است قلب تحقیقات کشاورزی استان مشارکت در گرفته است.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ علی عجملو در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار موج رسا; نزدیک به اینکه {در حال حاضر} در داخل سطحی قریب به ۴۲۰ هکتار کشت باغات پسته در داخل شهرستان ماهنشان اجرا شده است، تصدیق شد: طبق ابزار‌ریزیها امسال در داخل سطحی بالغ بر ۱۵۰ هکتار نیز کشت پسته مشارکت در ممکن است.


وی همراه خود خاص اینکه در داخل 12 ماه قبلی ۵۰ تن پسته به دلیل مرحله باغات بارور درو کردن شد، افزود: پیش‌سوراخ بینی می‌شود امسال همراه خود ۱۰ تن اضافه درو کردن میزان تأمین پسته در داخل شهرستان ماهنشان به ۶۰ تن برسد. {با این وجود} محصول پسته تولیدی اصولاً در داخل استان مورد خوردن قرار می‌گیرد این در داخل حالی است کدام ممکن است پسته تولیدی وارد بخش فراوری نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت خشک، تر در واقع به صورت نپخته به دلیل کشاورزان خریداری می‌شود.


سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان نزدیک به اینکه در داخل مرحله استان زنجان نیز واحد فرآوری پسته {وجود ندارد}، خاطر‌نماد کرد: در داخل شهرک اقتصادی شهرستان ماهنشان ظرفیتی ممکن است وجود داشته باشد تخصصی ایجاد می کند صورت حضور سرمایه‌گذار برای تعیین واحد‌های صنایع تبدیلی پسته تسهیلات در داخل اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت، چراکه پتانسیل واگذاری پایین با استفاده از شهرک اقتصادی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی گروه جهاد کشاورری نیز می‌تواند ارائه دهندگان تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز را فراهم کردن دهد.


وی نزدیک به اینکه ارقام خاصی به دلیل پسته در داخل شهرستان ماهنشان کشت می‌شود، ذکر شد: این ارقام جای می دهد کله‌قوچی، اوحدی، اکبری، احمد آقایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزوینی است {با این وجود} 2 رقم اکبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد آقایی به عنوان یک نتیجه تنوع همراه خود {شرایط} اصولاً مورد استقبال برای کشت قرار دارند.


عجملو نزدیک به اینکه گروه جهاد کشاورزی برای احداث، نوسازی حیاط پشتی به دلیل محل تبصره ۱۸ به کشاورزان تسهیلات فراهم کردن می‌دهد، تصریح کرد: پسته گیاه 2 الهام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما نیازمند {پیوند} زنی است متعاقباً برای {پیوند} زنی پسته نیز جهاد کشاورزی ارائه دهندگان {رایگان} به کشاورزان فراهم کردن می‌دهد.


وی همراه خود خاص اینکه در داخل شهرستان ماهنشان پسته به باردهی مقرون به صرفه رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند شناخته شده به عنوان عالی محصول مهمترین در داخل بین کالا باغی قرار گیرد، خاطر‌نماد کرد: پتانسیل احداث حیاط پشتی پسته در داخل پایین‌های سطح ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند در داخل {حاشیه} رودخانه قزل‌اوزن ممکن است وجود داشته باشد چراکه این درخت مقاوم به شوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌آبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینکه همراه خود آب‌های لب‌شور نیز سفارشی است.


رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان نزدیک به اینکه قابلیت رشد کشت باغات پسته در داخل شهرستان ماهنشان ممکن است وجود داشته باشد ذکر شد: در داخل {حاشیه} رودخانه قزل‌اوزن در داخل حدود ۸ هزار هکتار پتانسیل احداث حیاط پشتی پسته وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی یادگیری مقدماتی آن قرار است قلب تحقیقات کشاورزی استان مشارکت در گرفته است.


 


انتهای پیام/