امام حسن مجتبی (علیه السلام) {شجاع} ترین شخص زمان شخصی بود


وی افزود: برخی گمان می کردند کدام ممکن است او می رود برای نجات جان شخصی به منفعت در نظر گرفته شده می کرد، {در حالی که} این گونه نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام حسن مجتبی علیه السلام {شجاع} ترین شخص زمان شخصی بود.

مشاور ولی فقیه در داخل سپاه ولیعصر خوزستان ذکر شد: خوب ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای انقلابی برای آرمان‌گرایان شناسایی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما خواهان اقامت با بیرون ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت هستند، با این وجود مومن نیاز به در امتداد طرف آرمان واقع‌بین باشد یا نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین رستگار یکپارچه داد: کودکان در همه زمان ها آرزوهای بلندی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چشم انداز خوبی است، با این وجود در امتداد طرف این نیاز به واقع گرایی را در داخل افکار پرورش داد.

فرمود: امام حسن مجتبی (علیه السلام) در داخل صدد برآمد کدام ممکن است حکومتی محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوی برپا تنبل آن خواهد شد 9 ظلم باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 ظلم، با این وجود وقتی می بیند کدام ممکن است یارانی دارد کدام ممکن است به دلیل درگیری تخلیه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای به دلیل سپاهیانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران فریب خورده اند عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاویه به دشمن پیوستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را گیج کردند.

مشاور ولی فقیه در داخل لشکر ولیصر خوزستان ذکر شد: گروه در داخل آن خواهد شد زمان نه درگیری را نمی پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام حسن مجتبی (علیه السلام) معتقد بود کدام ممکن است درگیری را متوقف می تنبل؛ {در حالی که} امام حسن مجتبی (علیه السلام) درگیری را متوقف می تنبل. این امام بزرگوار برای ما نمونه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کودکان می خواهند در داخل مکتب امام حسن (علیه السلام) باشند، ضمن قرائت پیام امیرالمومنین (علیه السلام) به امام، بهترین راه ائمه را یکپارچه دهند. . حسن (علیه السلام).

حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المنتصر فرمودند: امیرالمؤمنین علیه‌السلام {در این} نامه مناسبت‌ای بارز به دلیل یک نوجوان علوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدی فراهم کردن کرد. استماع راهنما خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم یکی در همه آرامش خاطر های امیرالمؤمنین (ع) {در این} پیام به کودکان به طور قابل توجهی امام حسن مجتبی (علیه السلام) بود. .

وی ذکر شد: رئیس معظم انقلاب همواره به کودکان سفارش می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس ها بسیاری به فرماندهان نیروهای مسلح فرمودند کدام ممکن است نیاز به قدر این نیروی انسانی بی بها را بدانیم.

مشاور ولی فقیه در داخل سپاه لیسر خوزستان ذکر شد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی در همه ارزشمندترین سرمایه ها برای توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالندگی {سربازان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدایی است کدام ممکن است برای ادامه دادن ایمنی این محدودیت ها جان شخصی را فدا کردند. فعالیت یکپارچه بهترین راه آنهاست.

حجت الاسلام والمسلمین رستگار ذکر شد: دوران خدمت سربازی یکی در همه لحظات شیرینی اقامت کودکان است. این کودکان روزهای مقدسی را می گذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به دلیل آن خواهد شد بهره ببرند. شکی نخواهد بود کدام ممکن است تنوع از این کودکان در داخل بلند مدت پاسخگویی های خطیری را در داخل ملت بر عهده خواهند گرفت.


خدمت سربازی در گذشته به دلیل انقلاب برده {داری} بود

فرمانده سپاه والاسر خوزستان ضمن گرامیداشت ایام ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز سرباز ذکر شد: {کار} گروهی {کار} ارزشمندی برای تامین ایمنی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه است. این فعالیت عظیم در کل خدمت سربازی است. کودکان در داخل نظامی یاد می گیرند کدام ممکن است به گروه پشتیبانی کنند، کدام ممکن است یکی در همه درس های عظیم اقامت است.

سردار سرتیپ حسن شهفرپور افزود: در حال حاضر در داخل هیچ کجای دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل انقلاب سربازی با سربازی برابری {نمی کند}، شأن موجود عالی سرباز مشابه با قبلی نخواهد بود.

وی یکپارچه داد: نظامی در گذشته به دلیل انقلاب در داخل بردگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سربازان} تحمل شدیدترین فشارها خدمت می کردند، با این وجود در حال حاضر خوشحال از می کنیم کدام ممکن است خدمت سربازی با رویکردی جدیدترین پیش گذشت است.

فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان تصریح کرد: اکنون خدمت سربازی توسط می آید غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیتی در داخل جایگاه بالایی قرار دارد.

او می رود ذکر شد: «در حال حاضر ما تحمل فرماندهی خدمت می کنیم. او می رود مردی وارسته، باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کار، در داخل فرهنگ سازی علوم دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایر زمینه ها نیز درک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوریت این شخص عظیم اینجا است کدام ممکن است انسان همواره بهترین راه موفقی را طی تنبل.

سردار سرتیپ شاهفرپور پاسدار ذکر شد: در حال حاضر به سوی کشوری می رویم کدام ممکن است هدایت آن خواهد شد منوط به فرمایشات ائمه اطهار است، اگرچه می دانیم {شرایط} طاقت فرسا است، با این وجود پیش بینی می شود کودکان این سختی را پایین اوج بگذارند، در نتیجه بی شک این آزمایش ها قرار است به آنها بروند را تبدیل شدن به عالی ملت می تنبل. انسان موفقی برای افزایش اقامت بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجهه با مسائل.

انتهای پیام/