الزامات وظیفه در داخل نظام اسلامیساعت: 14:24
گذشته تاریخی تخلیه: 1301/01/29
کد خبر: 1822929

رئیس معظم انقلاب اسلامی در داخل سال 1364 وظیفه پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی را به همین دلیل عملکرد های اصولگرایی دانستند.

به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ به گزارش صبح توس، ما در داخل جمهوری اسلامی به همین دلیل مراجعین شناخته شده به عنوان «افسران» یاد می کنیم. {ما می گوییم} در کنترل. وظیفه پذیری مخصوصاً چه؟ این مخصوصاً ما {زیر} پرس و جو گذشت ایم. به همین دلیل چی؟ می پرسیم چه کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نکردیم. مقام معظم مدیریت 23/01/1401


وظیفه پذیری به همین دلیل عملکرد های بنیادگرایی است


»“وظیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی”؛ {هر} جا کدام ممکن است هستیم، وظیفه کاری کدام ممکن است مشارکت در می دهیم را روبرو شویم. زیرگروه، زیرگروه ما، واقعاً احساس وظیفه کنید. در داخل {جایی} کدام ممکن است وظیفه خاصی ممکن است وجود داشته باشد، نیاز به آن خواهد شد وظیفه را پذیرفت. 1385/06/06

رئیس معظم انقلاب اسلامی در داخل سال 1364 وظیفه پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی را به همین دلیل عملکرد های اصولگرایی دانستند.


وظیفه مخصوصاً وظیفه پذیری

پاسخگویی خوب واقعیت واقعی اسلامی است. این وظیفه است. وظیفه به این معناست کدام هرکدام انسانی در داخل {هر} سطحی کدام ممکن است باشد یا نباشد ابتدا نیاز به به همین دلیل شخصی بپرسد کدام ممکن است چه یک چیز در داخل عادات، گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین او می رود {تأثیر} داشته است. او می رود معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مبتنی بر تقوا بود یا خودمحوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {اهداف} شهوات سفارشی. اگر انسان راهی پیدا کند وجدان شخصی را {آرام} تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ندای داخل شخصی {پاسخ} دهد، ممکن است خوب به دیگران {پاسخ} دهد. شنوایی، تخیل و پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت همه شما در کنترل آن خواهد شد است».

یکسان چشمی تا زمانی که شما ممکن است دارید – کدام ممکن است ممکن است خوب ببیند، تجزیه و تحلیل دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل دهد – یکسان تلفنی کدام ممکن است دارید – کدام ممکن است ممکن است خوب واقعیت را بشنود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرکز بدست آورده اید منتقل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی مفاصل بدست آورده اید {تأثیر} بگذارد – یکسان قلبی کدام ممکن است ممکن است خوب واقعاً احساس تدریجی، تعیین بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسیر} را تصمیم گیری در مورد تدریجی. (کدام ممکن است به همین دلیل شناسه {واقعی} انسان به «مرکز» تعبیر می تواند باشد) – وسیله ای است کدام ممکن است خداوند متعال بدست آورده اید را مورد بازخواست مکان ها.

همه شما همیشه باید پاسخگوی آنچه به توجه شخصی دیده ایم باشیم. دیدیم؟ متوجه شدیم؟ می خواستیم ببینیم؟ می خوام بشنوم؟ می خواستیم تعیین بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کنیم؟ این {پاسخ} است. اظهار داشت: من می روم چوپانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر رعایای شخصی مسؤولم. همه شما بدست آورده اید مسئولید

بعد از همه شخصی که با قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین شخصی خرس {تأثیر} فرهنگ سازی وسیعی به همین دلیل اقامت انسان قرار خواهد گرفت، به یکسان اندازه گیری در کنترل است. به همین دلیل من می روم گفتم کدام ممکن است افسران ارشد ملت، سه قوه، به همین دلیل شخصی مدیریت گرفته تا افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران}، همه شما نیاز به پاسخگو باشند. در کنترل {کار} شخصی، در کنترل تعیین شخصی، در کنترل آنچه کدام ممکن است آموزش داده شده است اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در اطلاعات اند. این به معنای پاسخگویی است. باشد که می تواند یک باشد واقعیت واقعی اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما نیاز به به آن خواهد شد پایبند باشیم.

{هر} کس وقتی آرزو می کند یک چیز بگوید، اگر بداند کدام ممکن است نیاز به پاسخگو باشد یا نباشد، همین طور صحبت می تدریجی. اما چه زمانی بداند کدام ممکن است طلاق گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی وظیفه است، جور یکی دیگر صحبت می تدریجی. وقتی انسان آرزو می کند تعیین بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت تدریجی، اگر بداند در داخل قبال عملش پاسخگو خواهد بود، احتمالا، همین طور حرکت می تدریجی; اما چه زمانی واقعاً احساس تبعید کرد، کاملاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 {زیر} سؤال {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 {زیر} سؤال {می رود}، جور یکی دیگر عادات می تدریجی. ما کدام ممکن است در کنترل هستیم نیاز به در داخل گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین شخصی قابل توجه دقت کنیم.

دلیل علت وظیفه رعایت می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل علت مردمان به در کنترل احترام می گذارند. چون پایین {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیمش پیشرفته به همین دلیل وظیفه است کدام ممکن است می پذیرد. اگر این شخص خاص شخصی را در کنترل بداند، واقعاً نیاز به این احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام است. اما چه زمانی در کنترل نداند کل قسمت طاقت فرسا می تواند باشد. 1383/01/24


به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان {پاسخ} دهید

بعد از همه در داخل آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبيات سياسي جهان به اين «سوال» «موضوع مردمان» مي گويند، با این وجود به همین دلیل اين افزایش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل همه شما مهمتر «سؤال خدا» است. این ماده در داخل جمهوری اسلامی {اهمیت} بیشتری دارد. بعد از همه موضوع مردمان هم مهم خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه ارکان مردمان سالاری دینی است، واقعاً احساس وظیفه در داخل قبال مردمان یکی در همه ارکان نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان سالاری است، با این وجود خیلی مهمتر به همین دلیل آن خواهد شد واقعاً احساس وظیفه در گذشته به همین دلیل سیستم.

خدایا مهربان ترین مهربانان اگر حجتت را برداشتن کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانت را پاسخ این است دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوال لبانت بنگری. در داخل قیامت چنین است: می پرسند، ما جوابی {نداریم}. ما برای خودمان ادله ای کرده ایم، بگوییم حجت ها را باطل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا متوجه می شویم کدام ممکن است حجت باطل است. [مثلاً اگر بپرسند] چرا این {کار} را احتمالاً انجام دادی؟ چرا پیش ما استدلالی نکردی کدام ممکن است ما آنجا عرض می کنیم؟ [امّا] هیچ پاسخی {وجود ندارد}. در داخل دعای شریف ابوحمزه است – حتی وقتی {کسی} مسؤول ورود مردمان به سؤال باشد یا نباشد، بدون چون و چرا خداوند به همین دلیل دسترس مردمان بیرون است. فقط در موردً شبیه کاری است کدام ممکن است مشارکت در می دهید، خدماتی کدام ممکن است فراهم کردن می دهید. من می روم مکرر به گروه‌هایی به همین دلیل خادمان در داخل ارگان‌های مختلف پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آموزش داده شده است‌ام کدام ممکن است با من می روم جلب رضایت کردند. گفتی در داخل آن خواهد شد نیم ساعتی کدام ممکن است به مدت زمان وظیفه اضافه می کنی، هیچکس نمی فهمد، رئیست در داخل حرکت نباید باشد، خوب عبارت تشکر شفاهی به همین دلیل بايد {نمی کند}، ولی خدا می بیند. با توجه به مجرمان هم همینطور است، با توجه به خلافکاری هم همینطور. 1401/01/23

رئیس فرزانه انقلاب سال 83 را سال پاسخگویی نامیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ابتدای سال 84 گفتند: عملکرد غالب ساختار، سال پاسخگویی نامیده شد. چون روی پول نقد پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسشگری است. یکی در همه حیاتی ترین {اهداف} این مانترا در داخل سال 83 احیای روحیه تجزیه و تحلیل در داخل اذهان مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس وظیفه مسئولان به سمت مردمان بود. وظیفه، روحیه پرسشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس وظیفه مسئولان در داخل قبال مطالبات ملت، مختص سال 1362 نباید باشد. سالانه همین کیفیت بالا را دارد.


ما مسئولیم چون در داخل پیشگاه خدا هستیم

این جمله امام بزرگوار ما کدام ممکن است «دنیا در داخل پیشگاه خداست» حرف قابل توجه مهمی است! مطمئناً کدام ممکن است خداوند دلهای پر علم را نخست می برد. دنیا حضور خدا در داخل جایگاه حضور خداست. «حضور» به معنای مکانی است کدام ممکن است خداوند در داخل آن خواهد شد است. خدا در هر مکان واحد هست؛ {هر} جا کدام ممکن است هستیم تنها واقعی هستیم، جمعاً هستیم، در داخل قلبمان، در داخل خیالمان، خیالمان، نیتمان، همه شما در داخل پیشگاه خداوند متعال. ایده وظیفه اینجا است: حضور الهی; این ایده وظیفه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه سیاسی است. بدان کدام ممکن است تصمیمی کدام ممکن است می گیری، امضایی کدام ممکن است مشارکت در می دهی، امضایی کدام ممکن است مشارکت در نمی دهی، کاری کدام ممکن است مشارکت در می دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کدام ممکن است مشارکت در نمی دهی، همه شما به سمت توجه حضور حق است.

اگر افسران هنگام تعیین؛ هنگام امضای اصل یا تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعیه؛ یا اقدام کنید؛ یا به همین دلیل تعیین، امضاء یا تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنما شخصی در داخل پیشگاه خداوند حاد آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل داخل شخصی امتناع می ورزند، حتماً {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی مشارکت در خواهند داد.


الزامات وظیفه در داخل نظام اسلامی


رعایت شعائر دینی

من می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید مسئولین نظام جمهوری اسلامی اگر حدس و گمان به حتی در داخل اقامت سفارشی مان هم اینگونه باشیم -الان مثلاً به طور معمول است خوب نفر بارگیری رعایت {نمی کند}- وقتی وارد هیات میانجیگری می شویم نیاز به حامی ما باشد یا نباشد. بهبود کشف شد. مثلاً به نماز عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اعتنا نکردی; [امّا] اکنون کدام ممکن است خوب سرپرست بسیار موثر هستید، نیاز به تنظیم کنید. 1401/01/23

معظم له خواهد شد محدودیت های قابل توجه یکی دیگر به همین دلیل جمله همراهی با خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن، نماز مطالعه، قیامت، نشر با مستضعفین، آسان زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری از از اشراف زاده ها را واقع مفید کردند. صداقت، سخاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا برای اولیه موارد – معامله با به خانوار

نگه داشتن بیت المال – تواضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشوع – و بسیاری دیگر چون مردمان به همین دلیل مسئولان شخصی تقلید کردن می کنند.


پشتیبانی سطح تصمیم با خدا

در داخل دوران وظیفه شخصی نیاز به ارتباط شخصی را با خدا بهبود دهید.


محبوبیت خدا، تماشای اعمال شماست

من می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید نیاز به حضور پروردگار را در داخل اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف‌هایمان واقعاً احساس کنیم. روش های آسان به می توانیم به همین دلیل digicam مداربسته در داخل اداره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز اداری شخصی بترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنیم در برابر این digicam مغالطه نکنیم، با این وجود به همین دلیل digicam الهی کدام ممکن است نیت درونی ما را به {تصویر} می کشد، توجه پوشی کنیم؟ مسئولی کدام ممکن است {کار} در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای مردمان را مشارکت در می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت اجرایی شخصی را صرف امور سفارشی می تدریجی یا ممکن است خوب کاری را مشارکت در دهد با این وجود تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معطل باشد یا نباشد، آن خواهد شد وقت گستاخانه شک می تدریجی کدام ممکن است خداوند ناظر اعمال اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می تدریجی کدام ممکن است نیاز به. 9 عهده دار شدن.


در داخل نتیجه نهایی رعایت الزامات وظیفه

در داخل صورت احراز {شرایط} فوق، برکات الهی ابلاغ می تواند باشد.

یکسان آیه شریفه به همین دلیل سوره هود کدام ممکن است برکات بهشت ​​بر ما نازل می تواند باشد. (بهشت بر بدست آورده اید باران می فرستد، مخصوصاً خداوند متعال برکات بهشتی شخصی را بر بدست آورده اید نازل می تدریجی. [میفرماید]: را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بدست آورده اید را به قوت بدست آورده اید بهبود می دهد. قوت را نیز بارگیری می تدریجی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانت را بارگیری می تدریجی) برکات بهشت ​​به ساده باران نباید باشد; کل قسمت، [از جمله] رحمت الهی: خیر بدست آورده اید بی امان است. (صحیفه سجادیه، دعای چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم}) مرکز ما را به معنویت در دید می تدریجی، به حیات طیبه الهی در دید می تدریجی. 1401/01/23

برای ما مفید به نظر می رسد چون به همین دلیل سؤال الهی خجالت نمی‌کشیم، بالا به وجدان می‌اندازیم، آفتاب را واقعاً احساس می‌کنیم، واقعاً احساس ایمان نمی‌کنیم، به فیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایات الهی می‌افتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت شخصی را نگه داشتن می‌کنیم. . در داخل اجتماع فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندان ما به ما خوشحال از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حیات طیبه الهی در دید می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدا در دید می شویم.

به نفع مردمان است در نتیجه باعث بهبود اعتقاد به نظام، رضایت آنها خواهند شد به همین دلیل {مدیران} دولت، سرمایه اجتماعی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق اعتقاد به اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای خیر آنها خواهند شد می تواند باشد.

به نفع نظام جمهوری اسلامی است در نتیجه کارآمدی شخصی را در داخل {مدیریت} خوش بینانه گروه به نشان دادن می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک موثر حکومت را به مردمان می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به الگوسازی نظام برای گروه بشری پشتیبانی می تدریجی.

این برای ملت مفید به نظر می رسد در نتیجه باعث پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد می تواند باشد. عاری به همین دلیل فساد، کم کاری، تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه مردمان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص های رشد را در داخل ایران در میان بسیاری کشورهای اکنون نیست پشتیبانی می تدریجی.

نظر حامد رضا تقی کارشناس امتیازات سیاسی

انتهای پیام/