اجرای دستورالعمل ها ساختمانی با بیرون توجه پوشیساعت: 22:37
گذشته تاریخی تخلیه: ۱۳۰۱/۰۱/۲۸
کد خبر: 1822718

علی دهقانی لزوم صدور احکام معادل با تخریب بناهای غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این احکام را با بیرون اغماض دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح کرد: تسریع در داخل معامله با به امتیازات شهرداری به دلیل میل های سیستم قضایی خوزستان است.

به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ به گزارش توانبخشی، علی دهقانی، رئیس قاضی خوزستان در داخل دیدار با شهردار اهواز با مقوله ای اینکه رکن ابتدایی درگیر شدن شهرداری افتخار داشتن {مدیریت} کارشناسی است، گفت: شهرداری ها شناخته شده به عنوان عالی نهاد خدماتی دارای متعدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای هستند. تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مهمترین را افراد در داخل سبک زندگی ایفا می کنند.

وی افزود: نزدیک به وابستگی از حداکثر افراد به ارائه دهندگان شهرداری ها، هرگونه عدم فراهم کردن ارائه دهندگان به ساکنان موجب اختلال عملکرد در داخل اقامت قرار است به آنها بروند می تواند باشد.

رئیس کل شما دادگستری خوزستان فقط در مورد قابلیت قدرتمند {مدیریت} شهر در داخل رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سلامت اجتماعی، اظهار داشت: برخی محلات در داخل {مناطق} شهر آسیب پذیر بروز جرم کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} هستند کدام ممکن است {عمدتا}ً ناشی از عدم ثبات در داخل فراهم کردن ارائه دهندگان به این {مناطق} است.

دهقانی فقط در مورد اینکه شهرداری ها یکی از آنها در نظر گرفته این نهادهای خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی ترین قرار است به آنها بروند هستند، اظهار داشت: قانونگذار با رعایت ایده ها مهندسی شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت تنظیم شهر {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات مختلفی را به شهرداری ها واگذار کرد تا به دلیل این امر توقف کنند. انسداد بهترین راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز با تشكیل كمیته های ماده 100 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 77 به دلیل جمله قرار است به آنها بروند.

وی افزود: شهرداری ها محدوده قیمت مصوب ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای شخصی را به دلیل مسائل شهر پرداختی ساکنان تامین می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب {مشارکت} مردم با فروش روحیه مشروعیت {در این} بخش شدید کارآمد به احتمال زیاد خواهد بود.

رئیس کل شما دادگستری خوزستان بر لزوم حمایت همه شما جانبه به دلیل شهرداری ها برای تعمیر حداکثری مسائل افراد در داخل فراهم کردن ارائه دهندگان خوب تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نظارت شهرداری بر توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز و متوقف کردن {حاشیه} نشینی جایگاه مهمی در داخل شهرسازی دارد. قیمت توسعه غیر تایید شده

دهقانی یکپارچه داد: نمایندگان قابل احترام شهرداری ها نیاز به در داخل بحث و جدال ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مضامین {مرتبط} پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد باشند.

وی لزوم صدور احکام معادل با تخریب بناهای غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این احکام را با بیرون اغماض دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در داخل معامله با به امتیازات شهرداری را به دلیل میل های سیستم قضایی خوزستان عنوان کرد.

رئیس کل شما دادگستری خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان اهواز در داخل 15 فروردین 1401 راه اندازی شد شدند.

انتهای پیام/