آشنایی همراه خود رژیم با بیرون کربوهیدرات

آ با بیرون رژیم کربوهیدرات همراه خود رژیم کم کربوهیدرات کاملاً متفاوت است. شدیدتر است در نتیجه تایید شده به اکتسابی کربوهیدرات a 0 هستید. نیاز به عالی منبع مفید گزینه جایگزین برای نشاط در داخل برنامه غذایی دارید وجود داشته باشد یا نباشد. چربی ها منبع مفید اولیه به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین عالی پشتیبان نه است. فاز جدی ای به همین دلیل بلعیدن دارید در داخل عالی رژیم با بیرون کربوهیدرات چسبناک، ماهی، تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت به احتمال زیاد خواهد بود.

نتیجه نهایی خالص این حالت حالت کتوژنیک است در نتیجه چربی ها بلعیدن شده به کتون دوباره کاری می تواند باشد. اکسیداسیون چربی ها اصلاح مشترک فرآیندهای متابولیک دارید نباید باشد کدام ممکن است معمولاً به کربوهیدرات ها متکی است. به این دلیل علت، عالی برنامه غذایی زحمت کش با بیرون کربوهیدرات در داخل حالت ترجیحی نیاز به مشتاق در مورد ارائه دهنده خدمات بهداشتی ارزیابی شود، ویژه به ویژه اگر {شرایط} پزشکی دارید کدام ممکن است احتمالاً {امتحان} کردن آن خواهد شد را کشنده ای تدریجی.

برای حرفه ای در دسترس بودن برای گروه برنامه غذایی با بیرون کربوهیدرات، کل شما بلعیدن روز به روز دارید {نباید} به همین دلیل 50 خوب و دنج کربوهیدرات تجاوز تدریجی. با این وجود، حتی روزی کدام ممکن است تا حد زیادی به همین دلیل آن خواهد شد می خورید، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است به انداختن پوند اضافی با آن همراه باشید.

در نقطه عالی رژیم با بیرون کربوهیدرات

راه اندازی عالی برنامه غذایی زحمت کش با بیرون آمادگی زودتر سخت است. به خودتان زمان بدهید به همان اندازه برای آن خواهد شد کنار هم قرار دادن شوید. فهرستی به همین دلیل داروها غذایی تایید شده تولید کنید. تصور نکنید کدام ممکن است چون که ممکن است یک برنامه غذایی زحمت کش است، خوش ذوق نخواهد بود. بارهای غذاهای خوش ذوق ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است می توان آنها خواهند شد را حتی همراه خود چنین پروتکلی خورد.

خلاقیت مهم بهره مندی از برنامه غذایی {محدود} شماست. کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مستقیم باشید کدام ممکن است اصل العمل های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های غذایی مختلف را بررسی کنید.

ابتدا، میزان انرژی کربوهیدراتی کدام ممکن است تایید شده به مصرف کردن در داخل روز هستید را تجزیه و تحلیل کنید. این به {اهداف} انداختن پوند اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار موجود بدن ما دارید متکی است. دارید برای عجله متوجه خواهید شد کدام ممکن است بلعیدن کربوهیدرات خیلی کمتر ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت بدن ما دارید را تنظیم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهینه} می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارید را در داخل سلامت متابولیک بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح {بهبود یافته} بیومارکرهای بهزیستی مکان ها.

خبر کیفیت بالا اینجا است کدام ممکن است وقتی مشخص می شوید کدام ممکن است مرحله گلوکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلیکوژن برای دوباره پر کردن ذخایر سلولی رضایت بخش است، حتی در داخل عالی برنامه غذایی همراه خود محدودیت از حداکثر کربوهیدرات واقعاً احساس خستگی هر دو نقطه ضعف نخواهید کرد. انواع تا حدودی به همین دلیل {افرادی که} رژیم دارند به همین دلیل خستگی، نشاط کم هر دو واقعاً احساس غیر جالب در دسترس بودن روانشناختی انتقاد دارند.

عالی اخطار فقط در مورد رژیم های قابل توجه کم کربوهیدرات ممکن است وجود داشته باشد. اگر شخص خاص پرانرژی باشید، {نمی توانید} انرژی رضایت بخش اکتسابی کنید. کسی کدام ممکن است می دود، می دود، اسنوبورد می تدریجی هر دو ورزش بدنی {طولانی} {مدتی} دارد، احتمالاً با بیرون دادن کمک هزینه برای کربوهیدرات در داخل برنامه غذایی، انرژی دریافتی رضایت بخش را {مدیریت} تدریجی.

در داخل چنین شرایطی، {گرسنگی} بدن ما دارید به همین دلیل کربوهیدرات ها احتمالاً نتیجه در خستگی، دردهای عضلانی، به همین دلیل بازو ارائه استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش انجام شود. این مورد مطلوبی نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار غذایی دارید ممکن است بخواهید اصلاح کردن دارد.